Testületi ülések előterjesztései

2017. december 21. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló…/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a 2018. évi folyószámlahitel keret igényléséről 

5.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosításáról

6.) Előterjesztés az új településképi arculati kézikönyv elfogadásáról és településképi rendelet megalkotásáról 

            2. számú melléklet - Településképi Arculati Kézikönyv                         3. számú melléklet - településképi rendelet tervezet

7.)  Előterjesztés az új településszerkezeti terv elfogadásáról és a helyi építési szabályzatról szóló rendelet megalkotásáról 

             2-3. számú melléklet - Helyi Építési Szabályzat

8.) Előterjesztés víziközművek birtoklására és üzemeltetésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről

9.)  Előterjesztés víziközmű-fejlesztési hozzájárulás terhére történő, Szigetvár, Kaposvári – Széchenyi utca sarkán tűzcsap cseréje tárgyú kivitelezési munka utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt-vel, Szigetvár, Szennyvíztisztító telepen szalagszűrő prés berendezésnél 2 db szivattyú cseréje tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

11.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú "Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódóan jogi szakértő szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan tervezési szerződés módosításáról

13.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

14.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

15.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan külső szakértői szolgáltatást ellátó szervezet szerződésének 1. számú módosításáról

16.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2018. évtől érvényesítendő bérleti díjainak legkisebb mértékének megállapításáról

17.) Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2018. évi célok meghatározásáról

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I. félévi munkatervéről

19.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

20.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. mint adós, valamint a Baranya-Víz Zrt. mint hitelező között kötendő megállapodás megtárgyalásáról, jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló beépítetlen telek ingyenes tulajdonba adásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés Pappné Prokop Judit kérelme alapján szociális bérlakás értékesítéséről (Zárt ülés!)

 

2017. december 14. (rendkívüli ülés) 

1.) Előterjesztés a 2018. évi startmunka program programtervezetéről

2017. november 30. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

3.) Előterjesztés Településképi Arculati Kézikönyv záró véleményezés elindításáról szóló döntésről (Az anyag később kerül feltöltésre!)

4.) Előterjesztés Településszerkezeti Terv és Településrendezési Terv záró véleményezés elindításáról szóló döntésről  

      Kiegészítés a 4. napirendi ponthoz

5.) Előterjesztés a háziorvosi ügyeletre vonatkozó Feladat-átvállalási szerződés módosításáról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által indított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervében szereplő tevékenység javasolt helyszínének meghatározásáról

7.) Előterjesztés a GINOP-7.1.3-15 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesülettel kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról

8.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

9.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

10.) Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről

11.) Előterjesztés „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

13.) Előterjesztés a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme alapján a Szigetvár, belterület 1787/124 hrsz. alatti kivett kollégium, udvar épülethez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásról, együttműködési megállapodás aláírásáról

14.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Muszola – Turbéki utca sarkán tolózár cseréje tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Becefai I. vízműtelepen kompresszor cseréje és Szigetvár, XI. kút búvárszivattyú cseréje tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

16.) Előterjesztés Nyugat- és Dél-dunántúli Ivóvízminőségjavító Program 1. (NYDDU1.) létrehozásáról, szükséges konzorciumi megállapodás aláírásáról

17.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. novemberétől – 2018. májusáig tartó rendezvényeiről valamint marketing tevékenysége megvalósításáról

18.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2018. évi rendezvény naptáráról, valamint rendezvény és marketing keretének elfogadásáról

19.) Előterjesztés a Szigetvári Várhoz kapcsolódó adásvételi szerződés megkötéséről

20.) Előterjesztés az EFOP 1.4.2-16. kódszámú pályázathoz kapcsolódó törzskönyvi bejelentésről

21.) Előterjesztés a Janus Pannonius Múzeummal – a Városháza Dísztermében elhelyezett 3 db műtárgy kapcsán – kötendő Kölcsönzési szerződés  elfogadásáról

22.) Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatás Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról

23.) Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési jelentésről

24.) Előterjesztés a Szigetvári Vörös Meteor női kosárlabda csapat NB I-be jutásának 50. évfordulójára szervezett ünnepségről

25.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

26.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzat Társulás 2017. november 15-i ülésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

2017. október 26. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről, tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.) Előterjesztés Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítése tárgyú, illetve Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése tárgyú tervezési szerződések módosításáról

4.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan

5.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Batthyány utca 9., 22. és 25., Széchenyi utca 40., Turbéki utca 44. szám alatt ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

6.) Előterjesztés az EFOP-2.4.2-17 kódszámú „Lakhatási körülmények javítása” című pályázatról

7.) Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan közbeszerzési szakértő szervezet kiválasztásáról

8.) Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 kódszámú "Új kerékpárút építése Szigetvár településen"  című pályázathoz kapcsolódóan közúti biztonsági auditot lefolytató szakértő megbízási szerződéséről

9.) Előterjesztés a Bázis Gyermek- és Ifjúsági Egyesület által benyújtott EFOP-1.3.5-16-2016-00840 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó támogatói nyilatkozatról

10.) Előterjesztés a Multi Alarm Zrt-vel kötendő, a Vármúzeum tűzjelző és riasztó rendszerének karbantartására vonatkozó szerződésről

11.) Előterjesztés a Media-Rex Kft-vel kötött bérleti szerződés 1. számú módosításának utólagos jóváhagyásáról

12.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó pályázaton történő részvételről

13.) Előterjesztés használt gépjármű beszerzéséről

14.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

15.) Előterjesztés a Szigetvári Tankerületi Központ 2017-2002. évekre vonatkozó Fejlesztési Tervének véleményezéséről

16.) Előterjesztés a Pécsi Tankerületi Központ 2017-2002. évekre vonatkozó Fejlesztési Tervének véleményezéséről

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról

18.) Előterjesztés a 2017/2018-as fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről

19.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. április 1.- 2017. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó marketing tevékenységéről

21.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. III. negyedévi alakulásáról

22.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

23.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Vagyon- és Felelősségbiztosításáról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés a behajthatatlan követelések leírásáról (Zárt ülés!)

25.) Előterjesztés a Baranya Útépítő Kft. területhasználatra vonatkozó kérelme alapján összeállított megállapodásról (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés O.R-né és O.R. bérlők lakásbérleti jogviszonyáról (Zárt ülés!)

 

2017. szeptember 28. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. augusztus 31. – 2017. augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

5.) Előterjesztés a 2016-os évben végzett védőnői munkáról

6.) Előterjesztés a Városi Könyvtár 2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásáról    

8.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

9.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága által – a 125/2017. (VI.29.) Kt. sz. határozat alapján – készített tájékoztatóról

10.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt-vel kötött, a szigetvári ivóvízhálózaton 10 darab tolózár cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár-Becefa – összekötő ivóvíz gerincvezeték kiváltása, Vörösmarty utca 17., Megye utca 8., Turbéki utca 52., Török Bálint utca 5-8. – ivóvíz bekötővezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Szennyvíztisztító telep szalagszűrő présnél iszap feladó és kiadó szivattyúk cseréje, illetve a Szigetvár, Keleti és Tinódi szennyvízátemelőkben szivattyúk felújítása, háziátemelő szivattyú beszerzése tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról

13.) Előterjesztés közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő, a Szigetvár, Dózsa György utca 72. szám elé tervezett föld feletti tűzcsap beépítése tárgyú kivitelezési munka jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt-vel kötött TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó megbízási szerződésről

15.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére EFOP-4.1.2-17 kódszámú pályázat utólagos jóváhagyásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata által benyújtandó "Népi építészeti emlékek helyreállítása" tárgyú pályázatról 

17.) Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódó” című pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról

18.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához való csatlakozásról

19.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti lakóépület bontása során keletkezett, kibontott épületfa adásvételére vonatkozó szerződés utólagos jóváhagyásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát képező lakóépület bontási tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozási szerződés módosításáról

21.) Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról

22.) Előterjesztés elektromos töltőállomás telepítéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat utólagos jóváhagyásáról, együttműködési megállapodás elfogadásáról

23.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2017. évi áttekintéséről

24.) Előterjesztés fogorvosi ügyelet biztosításáról, valamint az ahhoz kapcsolódó feladat ellátási szerződés megkötéséről

25.) Előterjesztés Livno város (Bosznia-Hercegovina) által kezdeményezett partner/testvérvárosi kapcsolatfelvételről

26.) Előterjesztés a Szigetvár - Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

27.) Előterjesztés a Szigetvári Várhoz kapcsolódó adásvételi szerződések utólagos jóváhagyásáról

28.) Előterjesztés a Szallas.hu Kft-vel kötendő - a Szigetvári Várban biztosítandó kedvezményre vonatkozó - együttműködési partnerszerződésről

29.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

30.) Előterjesztés Berkecz Balázzsal kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

31.) Előterjesztés magánszemély beadványa alapján Szigetvár, belterület 285/3 hrsz. alatti ingatlan telekterületrész értékesítéséről (Zárt ülés!)

32.) Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

2017. szeptember 7. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés a TOP-2.1.-16. kódszámú „Zöldváros kialakítása” és a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodások módosításáról

2.) Előterjesztés „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő és előkészítő tevékenységet lebonyolító szervezet kiválasztásáról

3.) Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázathoz kapcsolódó szakmai előkészítő dokumentációt készítő szervezet kiválasztásáról

    

2017. augusztus 11. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

2.) Előterjesztés a Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása tárgyú TOP- 1.4.1-15. kódszámú pályázathoz kapcsolódó tervező szervezet kiválasztásáról

3.) Előterjesztés "Új kerékpárút építése Szigetvár településen" című TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztásáról

4.) Előterjesztés Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztásáról

 

2017. július 27. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgári cím, a városi kitüntető díjak és elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 18/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázatról

4.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

5.) Előterjesztés a szigetvári Városi Könyvtár igazgatói állására vonatkozó pályázati kiírásról

6.) Előterjesztés az új településrendezési terv egyeztetési anyagának véleményezésre bocsátásáról

7.) Előterjesztés a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezet egyeztetési anyagának véleményezésre bocsátásáról

8.) Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 103/2017. (V.25.) Kt. sz. határozat módosításáról

9.) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó TOP-3.1.1-16 kódszámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című pályázatról

10.) Előterjesztés a Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés Vigadó közbeszerzési szakértő szervezet és műszaki ellenőr szervezet kiválasztásáról

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telep szalagszűrő berendezésen présszalag cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződésről

13.) Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött, belvárosi épületek homlokzatszínezése tárgyú szerződés módosításáról

14.) Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti, Önkormányzat tulajdonát képező lakóépület bontásáról és a bontási tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és megbízási szerződésekről 

15.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan informatikai eszközbeszerzés és külső szakértői szolgáltatás ellátását végző szervezetek kiválasztásáról

16.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek reklámcélú igénybevételének biztosítására irányuló pályázati eljárásról

17.) Előterjesztés a 2017. évi rendezvényterv módosításáról, és az ehhez kapcsolódó költségek átcsoportosításáról 

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés elfogadásáról

             19.) Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

20.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. II. negyedévi alakulásáról

21.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

22.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó rendezvényekre vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Dél-Zselic Vízmű Kft. végelszámolásának kezdeményezéséről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

 

2017. június 29. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés a Szigetvári vár környéke Természetvédelmi Terület helyi jelentőségű védett területté nyilvánításáról szóló 32/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról 

2.) Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóról

3.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évben végzett munkájáról

4.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága 2016. évi működésének főbb adatairól

5.) Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

6.) Előterjesztés „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésről

7.) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó TOP-3.1.1-16 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázatról

8.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó megbízási szerződések módosításáról

9.) Előterjesztés a TOP-4.1.1-15 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése és felújítása” és a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Új kerékpárút építése Szigetvár településen” című pályázatokhoz kapcsolódó együttműködési megállapodás módosításáról

10.) Előterjesztés a "Nők a családban és munkahelyen" - EFOP-1.2.9 kódszámú felhívásra a Láthatár Közhasznú Egyesület által benyújtandó pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a III. és IV. számú szennyvízátemelő műtárgyakban üzemelő szivattyúk és a VI. számú szennyvízátemelő műtárgyban járókerék cseréjére vonatkozó vállalkozási szerződésről

12.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Móra ltp. 1. – ivóvíz gerincvezeték kiváltása, Móra ltp. 3. – tolózár beépítés, Kossuth tér 6. – vízbekötés megszüntetés, Kossuth tér 8. – vízbekötés átépítés tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról

13.) Előterjesztés Kovács Gábor projektmenedzser 2016. évben végzett munkájáról

14.) Előterjesztés a Dr. Ferencz Irén és Társa Gyógy Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés – rendelési időre vonatkozó - módosításáról

15.) Előterjesztés a „Zrínyi 1566” rock musical megrendezésének támogatásáról

16.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott történelmi fegyverbemutatóhoz használt szablya megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés utólagos jóváhagyásáról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodásról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

18.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II. félévi munkatervéről

19.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

20.) Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés az Igmándy Kúria hasznosításáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

22.)  Előterjesztés a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötött engedményezési szerződés utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

23.)  Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum keretében koordinátori és titkári feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésekről (Zárt ülés!)

24.)  Előterjesztés útépítéshez kapcsolódó telekhatár rendezésről, kisajátítási eljárás elindításáról (Zárt ülés!)

25.)  Előterjesztés közterület használattal kapcsolatban felmerülő áramdíj költségek viseléséről szóló megállapodás megkötéséről (Zárt ülés!)

26.)  Előterjesztés R.L. szigetvári lakos gyógyszertámogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

2017. május 25. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, a 2017. évi üzleti tervéről, valamint könyvvizsgáló választásáról
 4. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2017. évi üzleti tervéről
 6. Előterjesztés Szigetvár közterületei jellegének pontosításáról, közterületek megszüntetéséről
 7. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatásáról
 8. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében második körben benyújtandó pályázatokról
 9. Előterjesztés a Zeneiskola vis maior támogatáshoz kapcsolódóan kiviteli terv készítő tervező szervezet kiválasztásáról 
 10. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Alkotmány tér 65. szám előtt ivóvíz gerincvezeték kiváltás, Vár utca 17/1. számú ingatlan, a Kerecsényi utca 11. számú ingatlan ivóvíz bekötővezeték kiváltása, illetve a Görösgali utca 32/1. szám előtt föld alatti tűzcsap cseréje föld felettire tárgyú munkák utólagos jóváhagyásáról
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári ivóvízhálózaton 10 db tolózár cserére vonatkozó vállalkozási szerződésről
 12. Előterjesztés a Kokas és Társa Kft-vel kötendő, Szigetvár Dózsa György u. 1013. szám alatti ingatlanon részben nyitott tároló csarnok építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésről
 13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló ingatlanok 2017. évtől érvényesítendő bérleti díjainak legkisebb mértékének megállapításáról
 14. Előterjesztés a Misi-Terv Bt-vel kötendő, a Szigetvár, belterület 1741/2 és 1741/3 hrsz. alatti ingatlanon nyersvíz tároló és átemelő akna kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésről
 15. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
 16. Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról, nyílt pályázati eljárás indításáról, valamint a pályázati eljáráshoz szükséges munkacsoport felállításáról
 17. Előterjesztés Zrínyi Miklóst ábrázoló festmény megvételére irányuló adásvételi szerződés jóváhagyásáról
 18. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó „Néma levente” című vígjátékkal kapcsolatos megállapodás megkötéséről
 19. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezmény kártya szerződésről
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. május 9-i rendkívüli közgyűlésen tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

 

 

 

 

2017. április 27. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés a Szigetvár Kártyáról szóló 37/2012. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokról szóló 1/2013.  (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2017. (….) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2016. évi beszámoló elfogadásáról
 5. Előterjesztés az Európai Romák Érdekvédelmi Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról
 6. Előterjesztés a 2016. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról
 7. Előterjesztés a 2016-os évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó „Mátyás az igazságos” című családi musicallel kapcsolatos szerződések megkötéséről (Zárt ülési anyag!)
 9. Előterjesztés a TOP-5.1.2-16 kódszámú "Helyi foglalkoztatási együttműködések" című pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítő szervezet kiválasztásáról
 10. Előterjesztés az EFOP-2.1.2-16 kódszámú "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázathoz kapcsolódóan szakmai terv készítő, illetve tervező szervezet kiválasztásáról 
 11. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról  
 12. Előterjesztés önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására irányuló pályázatról
 13. Előterjesztés Szigetvár, Kerecsényi utca, illetve Kanizsai utca burkolat felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztásához kapcsolódó ismételt döntéshozatalról
 14. Előterjesztés a Hobol, Szigetvár-Becefa és Zsibót településrészekkel, Mozsgó-külterület településrésszel érintett közműves ivóvízellátáshoz kapcsolódó képviseleti jogosultságot meghatározó megállapodásról, adatszolgáltatásról
 15. Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-vel kötendő gépjármű használatba adásáról szóló megállapodásról
 16. Előterjesztés a Hübner Kft-vel kötött tervezési szerződés 2. számú módosításáról
 17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2017. I. negyedévi alakulásáról
 18. Előterjesztés a Pécsi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezéséről
 19. Előterjesztés a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel kötendő Együttműködési Megállapodásról
 20. Előterjesztés az alapítványok 2017. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 21. Előterjesztés az Igmándy kúria hasznosításáról
 22. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

 

 

2017. március 30. (rendes ülés) 

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2017. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés a 2016. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról, javaslat a temetőkről és a temetkezésekről szóló 27/2005. (XI.15.) Ör. módosításáról

3.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 41/2002. (XII.15.) rendeletének módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.) Előterjesztés a településképet érintő jogszabályi változásokról, az arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

5.) Előterjesztés Szigetvár város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

6.) Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és Szigetvár Város Önkormányzat közterület-felügyeletre vonatkozó 2016. évi együttműködésének értékeléséről

7.) Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2016. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról

9.) Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje és Konyhái 2015/2016-os nevelési év pedagógiai munkájáról és a 2016. év gazdálkodásáról szóló beszámolóról

10.) Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2016. évi közművelődési tevékenységéről

11.) Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás módosításáról

12.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár Alapító okiratáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2016. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról

14.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázathoz kapcsolódó 34/2017. (II.23.) Kt. sz. határozat módosításáról

15.) Előterjesztés az EFOP-4.1.8-16 kódszámú "A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései" című pályázat szakmai terv készítő, illetve tervező szervezet kiválasztásáról 

16.) Előterjesztés Vigadó tervező szervezet kiválasztásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

17.) Előterjesztés településképet érintő jogszabályi változásokról, Településképi Arculati Kézikönyv készítő tervező szervezet kiválasztásáról 

18.) Előterjesztés Szigetvár, Kerecsényi utca, illetve Kanizsai utca burkolat felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)

            19.) Előterjesztés az Épülettechnika Kft-vel kötött szerződés módosításáról

 20.) Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

 21.) Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő 2017. tavaszi-nyári rendezvényeiről, valamint marketing tevékenysége megvalósításáról

 22.) Előterjesztés a Szigetvári Várban tartandó hangversenyekre vonatkozó Együttműködési Megállapodás utólagos jóváhagyásáról

            23.) Előterjesztés a Pécs Rádió Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról

24.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

25.) Előterjesztés Civitas Invicta kitüntető díj, valamint „Civitas Invicta Szigetvári Nagykövete” megbízatás adományozásáról (Zárt ülés!)

26.) Előterjesztés a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés kiegészítéséről (Zárt ülés!)

27.) Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt. 2017. április 3-án tartandó évi rendes közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!)

2017. február 23. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2017. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról

3.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő adományozási szerződés megtárgyalásáról

4.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2017. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

5.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék jelentése kapcsán intézkedési terv elfogadásáról

6.) Előterjesztés a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

7.) Előterjesztés a Szigetvári Várbaráti Körrel kötendő közfeladat ellátási szerződésről

8.) Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda között KEHOP pályázat benyújtása érdekében kötendő konzorciumi megállapodásról

9.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás felhasználásáról szóló 10/2017. (I.26.) Kt. sz. határozat pontosításáról

10.) Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázatról  

11.) Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című pályázatról  

12.) Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” című pályázatról 

13.) Előterjesztés a Pék Király Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

14.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által összeállított 2017. évi közfoglalkoztatási program módosított munkatervéről

16.) Előterjesztés a Szigetvári Vár 2017. évi rendezvény és marketing keretének létrehozásáról

17.) Előterjesztés a Szigetvári Segítők Szociális Szövetkezethez való csatlakozásról

18.) Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről

19.) Előterjesztés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról

20.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2016. évi alakulásáról

21.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2016/2017-es fűtési időszakra megállapított szociális tűzifa támogatások alakulásáról

22.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

23.) Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítással kapcsolatos pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés)(Az anyag később kerül feltöltésre!)

24.) Előterjesztés ingatlan elhagyása iránti peres eljárás megindításáról (Zárt ülés)

25.) Előterjesztés P.H.E szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében beérkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés)

 

2017. január 26. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

3.) Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

4.) Előterjesztés Szigetvár város főépítészének 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

5.) Előterjesztés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, valamint a Pécsi Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerződés 1. számú módosításáról

6.) Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

7.) Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről

8.) Előterjesztés közigazgatási határ módosításának kezdeményezéséről szóló 168/2016. (VI.29.) Kt. sz. határozat pontosításáról, illetve területrész átadás-átvételéről szóló megállapodás 1. számú módosításáról

9.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére elszámolásra kerülő, előre nem tervezhető helyreállítási munkák utólagos jóváhagyásáról

10.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról és a támogatás felhasználásáról

11.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata HUHR/1101/1.2.3/0009 kódszámú IPA pályázata keretében beszerzett utazó kiállítás tablóinak egyéb célra történő felhasználásáról

12.) Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Egyesület által összeállított 2017. évi közfoglalkoztatási program munkatervéről

13.) Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program munkatervének jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés a Misi-Terv Bt-vel kötött tervezési szerződés módosítása tárgyában

15.) Előterjesztés a Fire Ball Bt-vel kötött tűzvédelmi és munkabiztonsági szolgáltatási szerződés módosításáról

16.) Előterjesztés a 2017. évi rendezvényterv meghatározásáról

17.) Előterjesztés a Polgármester illetményének megállapításáról

18.) Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről

19.) Előterjesztés a Szigetvári Gabonaker Kft. részére névhasználat engedélyezéséhez utólagos hozzájárulás megadásáról

20.) Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról

21.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

22.) Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)

23.) Előterjesztés a Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a felügyelő bizottság tagjának kijelöléséről, és ezzel összefüggésben a 298/2016. (XI.24.) Kt. sz. Határozat módosításáról (Zárt ülés!)

24.) Előterjesztés településrészi önkormányzat területén autóbuszon történő gyermekkísérői feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)

 

2016. december 29. (rendkívüli ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata pénzügyi helyzetéről, likviditási problémáinak megoldásáról (ZÁRT ülés!) 

2016. december 15. (rendes ülés)

1.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása

2.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

3.) Előterjesztés a 2017. évi folyószámla hitelkeret igényléséről (Az anyag később kerül feltöltésre!)

4.) Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére – a 2017-es évre vonatkozóan – hozzájárulás biztosításáról

5.) Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjének kinevezéséről

6.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat által alapított közalapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

7.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, tervezéshez, vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz kötött kivitelezési munkákról

8.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telepen üzemelő keverő berendezések, szivattyú, illetve XVII. számú szennyvízátemelő műtárgyban 1. számú szivattyú járókerék cseréjéről

9.)  Előterjesztés a 2017. évi startmunka program programtervezetéről, illetve a 2017. évben tervezett egyéb közfoglalkoztatási programokról

10.) Előterjesztés a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadásáról

11.) Előterjesztés a HungaryCard Magyar Turizmus Kártyával kapcsolatos partneri együttműködési szerződés és kedvezményadó partneri nyilatkozat elfogadásáról

12.) Előterjesztés a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2017. évi célok meghatározásáról

13.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervéről

14.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. november 14. – 2016. december 05. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról

15.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

16.) Előterjesztés pályázat benyújtásáról az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről (Zárt ülés!)

17.) Előterjesztés P.A. szigetvári lakos adósságcsökkentési támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

 

2016. november 24. (rendes ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata folyószámlahitel szerződésének módosításáról
 4. Előterjesztés a Szigetvár Város Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetetésbe vételével összefüggő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megtárgyalásáról
 5. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat ellátására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárás eredményéről
 6. Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött szerződések utólagos jóváhagyásáról
 7. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében beszerzésre kerülő munkagépről
 8. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Kisváros Nonprofit Kft. között a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű bérköltségtámogatás keretében történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan kötendő megállapodásról
 9. Előterjesztés a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft-vel kötendő közfeladat-ellátási szerződésről
 10. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő megállapodásokról
 11. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötendő együttműködési megállapodás, valamint szándéknyilatkozat elfogadásáról
 12. Előterjesztés az EFOP-3.3.2-16. kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázatról
 13. Előterjesztés a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évben nyújtandó támogatás összegének meghatározásáról
 14. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
 15. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. október 18. – 2016. november 13. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 17. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás elindításáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságába külsős tag megválasztásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. felügyelő bizottságába tag delegálásáról (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium és az Ellenőrző Szervezet tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 21. Előterjesztés Szigetvár Városért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelöléséről (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. megbízott ügyvezető igazgatója jogviszonyának módosításáról (Zárt ülés!)

 

 

2016. október 27. (rendes ülés) 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2016. (…..) önkormányzati rendeletének megalkotása
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről, illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Vár környéke Természetvédelmi Terület helyi jelentőségű védett területté nyilvánításáról szóló 32/2011. (X.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról, továbbá Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 38/2002. (XII.13.) rendelete módosításáról, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kommunális adóról szóló 40/2002. (XII.13.) rendelete módosításáról
 5. Előterjesztés a Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft. közfeladat ellátási szerződés kötésére vonatkozó kezdeményezéséről
 6. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított támogatások 2016. I. félévi alakulásáról
 7. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. szeptember 06. – 2016. október 17. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 8. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás lebonyolítására vonatkozóan
 9. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló tájékoztatóról
 10. Előterjesztés a 2016. évi közmunka program keretében ez idáig elvégzett tevékenységekről
 11. Előterjesztés a 2016/2017-es fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásról, tűzifa megrendeléséről
 12. Előterjesztés a tervezett M60-as gyorsforgalmi út nyomvonalának elfogadásáról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Vár ünnepi nyitvatartási rendjéről, valamint a bevezetendő új ajánlatcsomagokról
 14. Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. „V.A.” 2016. október 28-i rendkívüli taggyűlésére tulajdonosi felhatalmazás adása (Az anyag később kerül kiküldésre!)
 15. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 16. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2016. október 24-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalt napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 17. Előterjesztés a szigetvári távhőtermelő létesítmények fejlesztési koncepciójáról (Zárt ülés!)
 18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 19. Előterjesztés Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról, valamint a kuratóriumi elnök kijelöléséről (Zárt ülés!)
 20. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos lakhatási támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

 

2016. szeptember 29. (rendes ülés) 

1.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (….) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

2.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról

3.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 8/2014. (V.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról

4.)  Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásának ellátására javasolt személy véleményezéséről

5.)  Előterjesztés a Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

6.)  Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról

7.) Előterjesztés a Városi Könyvtár 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról

8.) Előterjesztés közigazgatási határ módosításáról, a területrész átadás-átvételről szóló Megállapodás megkötéséről

9.) Előterjesztés a háziorvosok részére történő támogatás biztosításáról

10.) Előterjesztés a Szigetvár, belterület 1741/2. és 1741/3. hrsz. alatti ingatlanokon nyersvíz tároló és átemelő akna építése tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról

11.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, a szigetvári szennyvíztisztító telepen üzemelő keverő berendezések, illetve szivattyú cseréjéről 

12.) Előterjesztés "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című TOP-3.2.1.-15 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv készítő szervezet kiválasztásáról, konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról 

13.) Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal a „Zrínyi 1566 Jótékonysági Futóverseny” rendőri biztosítására kötött megbízási szerződés utólagos jóváhagyásáról

14.) Előterjesztés a Mecsekerdő Zrt-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról

15.) Előterjesztés a Szigetvári Vár nyitvatartási rendjének módosításáról

16.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról

17.) Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. július 11. – 2016. szeptember 05. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról

18.) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről

19.) Előterjesztés a 7900 Szigetvár, Móra F. ltp. 2. II/5. sz. alatti lakás felajánlására vonatkozó kérelem megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

20.) Előterjesztés a Szigetvár, Hunyadi János utca 8. szám, 2269/2. hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, mint vagyontárgy elfogadásáról (Zárt ülés!)

21.) Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Sánc utca 48. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötéséhez kapcsolódó fejlesztés jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

22.) Előterjesztés városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!)

 

2016. szeptember 14. (rendkívüli)

1.) Előterjesztés Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

2.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására vonatkozó pályázaton történő részvételről

3.) Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2016. szeptember 15-i közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)              

4.)Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról (Zárt ülés!)

 

2016. augusztus 24. 

1. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséről

2. Előterjesztés a Zeneiskola helyreállítása tárgyú vis maior támogatási kérelem forrásösszetételéről és a kérelemhez szükséges kötelező nyilatkozatok megtételéről

3. Előterjesztés a Szigetvári Segítők Szociális Szövetkezet névhasználathoz való hozzájárulási kérelméről 

4. Előterjesztés a TOP-2.1.1-15 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódóan a 19/1 hrsz. alatti (7900 Szigetvár, Rákóczi utca    7/3.) ingatlanrész megvásárlásához kapcsolódó ismételt döntéshozatalról (Zárt ülés!)

2016. július 12. 

 1. Előterjesztés a „Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár” által a Zrínyi Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tornaterem felújításának támogatására benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
 2. Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról          

2016. június 29. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 23/2005. (X.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2012. (III.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
 5. Előterjesztés a kormány kényszerbetelepítést ellenző politikájának támogatásáról 
 6. Előterjesztés közigazgatási határ módosításának kezdeményezéséről
 7. Előterjesztés utcanév felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról
 8. Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről
 9. Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Vár u. 2. számú műemléki épület helyreállítási munkáira vonatkozóan benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat benyújtásáról, tanulmánykészítő szervezet kiválasztásáról
 11. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan szakmai megalapozó tanulmányt készítő, valamint tervező szervezet kiválasztásáról
 12. Előterjesztés TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet kiválasztásáról
 13. Előterjesztés a TOP-3.2.2-15 kódszámú „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázathoz kapcsolódó előkészítő tevékenységet ellátó szervezetek kiválasztásáról 
 14. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázathoz kapcsolódó 116/2016. (IV.28.) Kt. számú határozat megerősítéséről
 15. Előterjesztés a Kisváros Nonprofit Kft-vel kötött, belvárosi épületek homlokzatszínezése tárgyú szerződés módosításáról
 16. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566’’ Turisztikai Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosításáról
 17. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 956/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás eredményéről
 18. Előterjesztés a 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról
 19. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötött Kedvezmény kártya szerződés 1. számú módosításáról
 20. Előterjesztés a Szigetvári Vár felújítása alatt alkalmazandó belépőjegy árakról
 21. Előterjesztés helyiségbérleti szerződés megkötéséről
 22. Előterjesztés új kormányzati funkció felvételéről
 23. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II. félévi munkatervéről
 24. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. május 17. – 2016. június 14. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 25. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 26. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 27. Előterjesztés a BARANYA-VÍZ ZRT. 2016. június 8-i rendkívüli közgyűlésén tárgyalandó napirendek kapcsán hozott döntések utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)

2016. május 26. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés a Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról, valamint a 2016. évi üzleti tervéről
 4. Előterjesztés a Kisváros Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és a 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
 5. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
 6. Előterjesztés háziorvosok részére történő rendelő használatba adásáról, továbbá hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodásról
 7. Előterjesztés CBA elemzés felülvizsgálatához kapcsolódó megrendelés, szerződés utólagos jóváhagyásáról
 8. Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 9. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés 1. számú módosításáról
 11. Előterjesztés a Szigetvár, belterület 956/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület értékesítéséről, nyilvános pályázati eljárás indításáról
 12. Előterjesztés 2016. évben benyújtandó Interreg pályázatokról
 13. Előterjesztés EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat benyújtásáról, tanulmánykészítő szervezet kiválasztásáról
 14. Előterjesztés a MEXBÉ Kft-vel kötött szerződés utólagos jóváhagyásáról
 15. Előterjesztés a Szigetvári Várban értékesített ajándéktárgyak kapcsán bizományi szerződés elfogadásáról
 16. Előterjesztés az alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatásáról (Az anyag később kerül feltöltésre!)
 17. Előterjesztés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán kiírt pályázati felhívásról
 18. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. április 14. – 2016. május 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 21. Előterjesztés HUHR/1101/1.2.3/0001/01 kódszámú IPA pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások utólagos jóváhagyásáról (Zárt ülés!)
 22. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 23. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészek megvásárlásáról (Zárt ülés!)
 24.  Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2016. május 27-i taggyűlésén tárgyalandó napirendi pontok kapcsán tulajdonosi jogok gyakorlására történő felhatalmazásról (Zárt ülés!)
 25. Előterjesztés a Szigetvár-Becefa-Zsibót Viziközmű Társulathoz kapcsolódó Fundamenta Lakástakarékpénztári szerződések felmondásához szükséges képviselő-testületi hozzájárulásról (Zárt ülés!)

2016. május 19. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a Pécsi Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Középiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezető) álláshelyre benyújtott pályázatok véleményezéséről  (Zárt ülés!)

2016. április 28. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
 2. Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltatási tevékenység értékelésére vonatkozó 2015. évi beszámoló elfogadásáról
 3. Előterjesztés a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
 4. Előterjesztés a Szigetvár, Vár u. 1. szám alatti műemléki épület homlokzat felújítási munkálataihoz kapcsolódó vállalkozási szerződésről
 5. Előterjesztés az emberi erőforrások minisztere által meghirdetett „Muzeális intézmények támogatása” című pályázaton történő részvétel utólagos jóváhagyásáról
 6. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyásáról
 7. Előterjesztés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására irányuló pályázaton történő részvételről
 8. Előterjesztés Startmunka Mintaprogram keretében létesítendő utasváró fülkék elhelyezéséről
 9. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötése tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítására irányuló szerződés utólagos jóváhagyásáról
 10. Előterjesztés napelem-park létesítéséhez kapcsolódó pályázatról
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról
 13.  Előterjesztés a 2015. évre vonatkozó tanyagondnoki beszámoló elfogadásáról
 14. Előterjesztés a 2015-ös évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
 15. Előterjesztés a Szigetvári Várban bevezetendő ajánlatcsomagokról
 16. Előterjesztés a Szigetvári Várban tartott történelmi fegyverbemutatóhoz karabély replika megvásárlásáról
 17. Előterjesztés a Kolping Támogató Szolgálat által benyújtandó TOP-4.2.1. pályázatról
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. március 17.  – 2016. április 13. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről 

2016. április 20. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal és a Pécsi Oktatási Centrummal – a szakképzési centrumok által ellátandó közfeladatok érdekében – kötendő Vagyonkezelési szerződésről            
 2. Előterjesztés KEHOP ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás tárgyába      
 3. Előterjesztés a Kumilla Hotel melletti közút terület csőtörés okozta károkozást követő helyreállítási munkához kapcsolódó vállalkozási szerződés
 4.  Előterjesztés GINOP pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyú nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)

2016. március 31.

 1.  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 3. Előterjesztés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 4. Előterjesztés Szigetvár város 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal járó feladatokról szóló beszámolóról
 5. Előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő támogatási szerződés megtárgyalásáról, az előző évi támogatás felhasználásának elszámolásáról
 6. Előterjesztés a Dél-Zselic Óvodái, Bölcsődéje 2014/2015-ös nevelési év munkájával kapcsolatos beszámolóról
 7. Előterjesztés a Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény 2015. évben végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóról
 8. Előterjesztés a 2015. évben végzett védőnői munkáról
 9. Előterjesztés bérleti/eszközhasználati díj készpénzben történő átadásáról
 10. Előterjesztés IPA pályázatról, lefolytatott beszerzési eljárásokról (Zárt ülés!)
 11. Előterjesztés új településrendezési terv készítéséről
 12. Előterjesztés Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti épület bontási és építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása tárgyában tervező szervezet kiválasztásáról
 13. Előterjesztés TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítő tanulmányt készítő szervezet kiválasztásáról
 14. Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-ről, mint pályázati projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezetről
 15. Előterjesztés lakossági riasztórendszer kiépítését végző szervezet kiválasztásáról
 16. Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című TOP-4.1.1-15 számú pályázathoz kapcsolódó megalapozó dokumentum készítő szervezet kiválasztásáról
 17. Előterjesztés KEHOP ivóvízminőség-javító programhoz kapcsolódó felhatalmazó nyilatkozat tárgyában
 18. Előterjesztés a Zrínyi emlékterem engedélyezését és kiviteli tervdokumentációk elkészítését-, tervezői művezetést ellátó szervezet kiválasztásáról
 19. Előterjesztés napelem-park létesítéséhez kapcsolódó pályázatról
 20. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról és a 2015. évi közbeszerzésekről szóló beszámolóról
 21. Előterjesztés vagyonkataszterbe történő adatrögzítésre vonatkozó megbízási szerződésről
 22. Előterjesztés a 2016. évi Startmunka programról szóló tájékoztatóról
 23. Előterjesztés Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
 24. Előterjesztés a PUEBLA Plusz Utalványközpont Kft.-vel kötendő Elfogadóhelyi Megállapodásról
 25. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. február 16. – 2016. március 16. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 26. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 27. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő és Humán Szolgáltató Kft-vel kötendő kölcsönszerződés elfogadásáról (Zárt ülés!)
 28. Előterjesztés GINOP pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása tárgyú nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!)
 29. Előterjesztés P.A. szigetvári lakos település támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

2016. március 9. (rendkívüli ülés) 

 1. Előterjesztés TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázatról
 2. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázatról
 3. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó szerződések módosításáról
 4. Előterjesztés a GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtásra kerülő „A szigetvári gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó egyéb döntésekről (Zárt ülés!)
 5. Előterjesztés a "szigetvári Micimackó Óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer építése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről (Zárt ülés!)

2016. február 25. 

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat, Szigetvári Polgármesteri Hivatal, Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetési tervezetének benyújtásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 4. Előterjesztés a Szigetvári Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet 2015. évi együttműködésének értékeléséről
 5. Előterjesztés a 2015. évi temető üzemeltetési tevékenységgel kapcsolatos beszámolóról
 6. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Módosító okiratáról
 7. Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére történő térítésmentes rendelő biztosításáról szóló szerződésről
 8. Előterjesztés Ifj. Dr. Szökendy Tamás szigetvári I. számú vegyes fogorvosi körzet vállalkozó fogorvosának kérelméről
 9. Előterjesztés Szigetvár Város önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet között kötött együttműködési megállapodás módosításáról
 10. Előterjesztés Városfejlesztő Társaság létrehozásáról, struktúrájának kialakításáról
 11. Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
 12. Előterjesztés Ovi-Foci pályázatról
 13. Előterjesztés a Szigetvári Vár és Múzeum működésével kapcsolatos kiadások biztosításához keretösszeg meghatározásáról
 14. Előterjesztés a tehetséges fiatalok támogatására kiírandó pályázatról 
 15. Előterjesztés a „Zrínyi Mikós – Szigetvár 1566” emlékév szigetvári Emlékbizottságnak 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
 16. Előterjesztés a városi főépítész 2015. évi tevékenységérő.
 17. Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezéséről
 18. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján 2016. január 01. – 2016. február 15. napja közötti időszakban megállapított támogatások alakulásáról
 19. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 20. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 21. Előterjesztés autóbusszal történő személyszállításra vonatkozó pályázat eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás eredményéről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 23. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodahelyiség biztosítására vonatkozó, valamint közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási kérelméről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 24. Előterjesztés a Kábítószer Egyeztető Fórum keretében koordinátori feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 25. Előterjesztés településrészi önkormányzat területén autóbuszon történő gyerekkísérői feladatok elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés! Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester
 26. Előterjesztés a 18. Ügyvédi Iroda és a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodával kötendő megállapodásokról (Zárt ülés!) Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

2016. február 16. (rendkívüli ülés)

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtandó pályázatokról
 3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakításához kapcsolódó vállalkozási szerződés elfogadásáról
 4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásához, nyilvános pályázati eljárás lefolytatásához szükséges munkacsoport felállításáról
 5. Előterjesztés a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015 számú pályázathoz kapcsolódó pályázati forrásból létesítendő önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásáról
 6. Előterjesztés a Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület által benyújtandó GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázatról

2016. január 28.

 1. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
 2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2016. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
 3. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről illetve elidegenítéséről szóló 20/2011. (IV.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotásáról
 4. Előterjesztés Csáktornya városával testvérvárosi megállapodás kötésének kezdeményezéséről
 5. Előterjesztés Közérdekű Muzeális Gyűjtemény törzskönyvi bejelentéséről
 6. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
 7. Előterjesztés új településrendezési terv készítéséről
 8. Előterjesztés a Szigetvár, Vár utca 12. szám alatti ingatlan ajándékozási szerződéséről
 9. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról, nyilvános pályázati eljárás indításáról
 10. Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban kiírásra kerülő pályázati lehetőségekről
 11. Előterjesztés eszközhasználati díj felhasználásához kapcsolódó szerződés utólagos jóváhagyásáról
 12. Előterjesztés a Gyógyfürdő előtt található szökőkút üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó szolgáltatási szerződés elfogadásáról
 13. Előterjesztés mentőállomás felújításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat utólagos jóváhagyásáról
 14. Előterjesztés a Szigetvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási programjához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról
 15. Előterjesztés „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP-7.1.3-2015. kódszámú pályázathoz kapcsolódóan munkacsoport létrehozásáról
 16. Előterjesztés a praxisjoggal rendelkező háziorvosok részére történő rendelő biztosításáról      
 17. Előterjesztés a Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában intézményi tanács létrehozásáról
 18. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 2015. évi munkájáról szóló beszámolóról
 19. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő, valamint a Kumilla Hotel és Étterem portfóliójának előkészítéséről
 20. Előterjesztés a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint Szakmai Programjáról
 21. Előterjesztés a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
 22. Előterjesztés a 2016. évi rendezvénynaptár elfogadásáról
 23. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési jelentésről
 24. Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat munkaruha juttatási szabályzatának elfogadásáról
 25. Előterjesztés az IRÁNY PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft-vel kötendő kedvezménykártya szerződésről
 26. Előterjesztés a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2015. évi közművelődési tevékenységéről
 27. Előterjesztés a „TÁMOP-5.2.3-A/11 Szigetvári Kistérség Gyerekesély Program” elnevezésű pályázat megvalósulásáról szóló beszámolóról
 28. Előterjesztés a Szigetvár Települési Értéktár Bizottság 2015 évi munkájáról
 29. Előterjesztés a 2015/2016-os fűtési szezonra vonatkozó szociális tűzifa támogatásokról
 30. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján a 2015-ös évben megállapított támogatások alakulásáról
 31. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről
 32. Előterjesztés „A szigetvári Micimackó óvoda épületére magastető és külső csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás újraindításáról (Zárt ülés!)
 33. Előterjesztés a „Zrínyi-terem tervezése” tárgyú tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indításáról (Zárt ülés!)
 34. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata 63694 számú biztosítási kötvényének módosításáról (Zárt ülés!)
 35. Előterjesztés a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásával összefüggő döntések meghozataláról (Zárt ülés!)
 36. Előterjesztés a Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. részére érkezett vételi ajánlat megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 37. Előterjesztés a Szigetvári Birkózó Sport Egyesület kérelmének elbírálásáról (Zárt ülés!)
 38. Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós díj adományozásáról (Zárt ülés!)
 39. Előterjesztés a védőnői és a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ helyiségeinek takarítási munkáinak elvégzésére irányuló megbízási szerződésről (Zárt ülés!)
 40. Előterjesztés A.J-né szigetvári lakos szociális tűzifa támogatás ügyében érkezett fellebbezésének megtárgyalásáról (Zárt ülés!)
 41. Előterjesztés P.A. beadványának megtárgyalásáról (Zárt ülés!)

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!