Pályázatok

A Szigeth Kapitányai projekt bemutatása

A turisztikai célcsoportokon felül, a Szigetvári Várral, a szigetvári óvodások és iskolások nemcsak, mint képzési helyszínnel, vagy mint tananyaggal kerülnek kapcsolatba. A várban dolgozó kollégák aktívan, múzeumpedagógiai tevékenységekkel is segítik a szigetvári óvodák és iskolák munkáját, hiszen itt a helyi identitás fejlesztése is cél. A szigetvári gyermekekkel a Vár munkatársai ezért többször, rendszeresebben találkoznak, mint az osztálykiránduláson idelátogató gyerekekkel. A többszöri találkozás egyrészt megköveteli, hogy minden korosztály számára legyen valami újdonság, másrészt lehetővé teszi, hogy több, mélyebb ismeretet közvetítsenek. A családi programok alkalmával a szülők, idősebb családtagok számára is kínálunk élményszerű, ismeretterjesztő programokat.

Az ezekhez szükséges oktatási tematikákat képzési segédanyagokat témák szerint, korosztályos bontásban kell kidolgozni.

A Várban dolgozó kollégák több éves tapasztalataikat és működő jó gyakorlataikat öntik formába ebben a projektben. A kidolgozott és tesztelt módszertanhoz mindeddig hiányoztak a jó minőségű oktatási segédanyagok. Ezek tartalmi előkészítése már megtörtént, grafikai, szerkesztési, nyomdai munkák elvégzése a soron következő lépés.

A projekt által érintett célcsoport(ok):

A projekt elsődleges célcsoportja, a hagyományápolással, közgyűjteményekkel, képzőművészettel, múzeumpedagógiával foglalkozó intézmények, civil szervezetek, szakemberek köre, továbbá a helyi lakosok, óvodások, iskolások, fiatalok, családok, helyi közösségek. Másodlagos célcsoport a Szigetvárra látogató bel-és külföldi turisták.

a)            Tartalomfejlesztés:

Tartalma: Információs füzet a várról, amely segítségével önmagad tárlatvezetője lehet a várban

b)           Múzeumpedagógiai tematikák kidolgozása:

-              Apród oktató füzet: nagycsoportos óvodások és általános iskola alsó tagozat számára

-              Középiskolás korosztály számára a Zrínyiek kora ismeretterjesztő történelmi munkafüzet

-              Vártörténeti kisokos középiskolások és felnőttek számára

-              Szigeth kapitányai ismeretterjesztő füzet  14-99 éves korig, középiskolások és felnőttek számára

A kidolgozott és legyártott múzeumpedagógiai anyagok segítségével háromszor 5 alkalmas foglalkozássorozatok valósulnak meg a fenti tematikák alapján.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01153

 

További információ kérhető:

Kovács Gábor projektmenedzser

e-mail: kovacs.gabor[at]szigetvar[dot]hu

Elérhetőség: +36 73/514 339

 

 

 

Szigetvár Város Önkormányzat 194,54 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás nyert a TOP-3.2.1-16 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati kiíráson.

A projekt során az épületek hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése, valamint akadálymentesítés valósult meg. A megvalósítás hatására az épület energiahatékonysága növekszik, a fenntartási költségek csökkennek.

Szigetvár Város Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00077 azonosító számú, Szigetvár Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése című pályázat keretében a pályázatban bevont épületek energetikai korszerűsítését valósítja meg.

A pályázatban érintett épületek:

  • Szigetvár Városi Könyvtár, 7900 Szigetvár Berzsenyi u. 1.  hrsz: 316.;
  • Becefai Kultúrház, 7900 Szigetvár Fő u. 22 hrsz:2488.;
  • Zsibóti Kultúrház, 7900 Szigetvár Hunyadi János u. 25. hrsz: 2226.;
  • Zsibót IKSZT, 7900 Szigetvár Zsibóti út 15. hrsz. 3420.
  • Szigetvár Deák Ferenc tér 16. hrsz.: 160/1.
  • Szigetvár Rákóczi u. 15. hrsz.: 22/2.

A projekt célkitűzése volt az Önkormányzati tulajdonú épületek hatékonyabb energiahasználatának elérése, az energiafelhasználás terén a lehető legnagyobb megtakarítás elérése, az energiaköltségek csökkenése, az épületek fenntartási nehézségeinek csökkentése. A fejlesztés eredményeképpen csökkent a villamosenergia, illetve a fűtésfogyasztás költsége, ennek hatására az épületek fenntartási nehézségei enyhülnek.

A projekt eredményeként az érintett épületének energiatudatos korszerűsítése valósult meg, megújuló energia felhasználásával.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projekt kezdete: 2022.07.01.

A projekt fizikai befejezése: 2023.12.21

A projekt támogatottsága: 100%

 

A projektről bővebb információt a www.szigetvar.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető: Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály - Marton-Fekete Csilla osztályvezető Elérhetőség: 73/514-324; muszaki[at]szigetvar[dot]hu     

 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00107

„Szigetvári helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás”

Konzorciumi partner: Szigetvári „Zrínyi 1566” Turisztikai Egyesület

Pályázat keretében megvalósul: Szigetvár Klímastratégiájának kidolgozása. Szemléletformáló programsorozatok szervezése és lebonyolítása, figyelemfelkeltő akciók megvalósítása.

A pályázat célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása melyek a fenntartható fejlődés mellett közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is javítják.

Támogatás Összege: 20.000.000 Ft
Projekt kezdete: 2019.09.01  A projekt befejezése: 2021. május 29.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A projekt támogatottsága 100%.

További információ kérhető: Marton-Fekete Csilla Vagyongazdálkodási és Műszaki osztályvezető Elérhetőség: tel: 73/514-324; e-mail: muszaki[at]szigetvar[dot]hu; klimaszig[at]gmail[dot]com

Projekt neve: „Integrált térségi gyermekprogramok a Szigetvári járásban és Szentdénes településen”

Projekt azonosító: EFOP-1.4.2-16-2016-00013

EFOP-1.4.2-16-2016-00013

A gyerekesély olyan komplex, a járás gyerekeinek a fejlődését szolgáló program, mely a helyi igényekre épülő szolgáltatások nyújtásával kívánja a járásban élő gyerekek helyzetét javítani, a szakemberek leterheltségét csökkenteni, a helyi szakember-kapacitást bővíteni, miközben a program fő céljai közé tartozik a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk elősegítése, a nyújtott szolgáltatásokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hátrányok kompenzálása, gyermekszegénység és a gyermekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítása. Cél a gyermek fejlődési szükségletein és jogain alapuló, integrált, a szülőket, társszakmákat, intézményeket partnernek tekintő programok, szolgáltatások biztosítása, a rászorulókat támogató szolgáltatás hatékonyságának növelése, kapacitás bővítése.

A fent említett célok elérése érdekében olyan programelemek kerültek megvalósításra, melyek illeszkedtek a kötelezően tervezett 23 tevékenységcsoportba. A projektben a szakemberek számára szervezett képzésen megszerzett tudást nem csak a projektidőszak alatt, hanem a későbbi munkájuk során is alkalmazni tudják, hatékonyabbá téve ezzel a rászorulókat támogató szolgáltatásokat.

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szolgáltatásainak bővítése, kiegészítése érdekében IFI klub működtetése valósult meg, ahol tanulássegítéssel, mentálhigiénés foglalkozásokkal, napközis és tematikus programokkal, tanítási szünetekben napközis táborokkal biztosítottak szolgáltatásokat. Az IFI klub nem csak a szigetvári, de vidéki iskolákkal is folyamatos kapcsolatban van, ezért a programokból és szolgáltatásokból a leghátrányosabb helyzetben lévő településen élő gyerekek is részesültnek.

Az előzetes igényfelmérésre alapozva nagy hangsúlyt fektettünk az óvodai fejlesztésre.

A térségben probléma, hogy nincs megfelelő számú szakember, így kapacitáshiány miatt az óvodások nem kapják meg a számukra szükséges fejlesztést. A probléma feloldása érdekében 3 fő óvodai gyógytestnevelés szakirányú továbbképzésen vett részt. A járás óvodáiban dolgozó 25 fő óvodapedagógus  végezte el az „Így tedd rá” című népi játékokra épülő néptánc módszertani képzést, az itt megtanult játékos mozgásfejlesztés a hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésében nyújt majd segítséget számukra. Az óvodákban emellett logopédus, gyermekpszichológus, fejlesztőpedagógus vállalt szerepet a gyerekek fejlesztésében. Hangsúlyos programként jelent meg az óvodákkal való együttműködésben a kalandnap-, illetve bábfoglalkozás-sorozat, a bábelőadások, az óvodai testnevelés.

A tervezés során fontos szempont volt a fenntarthatóság, így a projekt keretein belül megszerzett képesítéssel a 3 óvodai gyógytestnevelő a képzés után el tudja látni ezeket a feladatokat.

Az általános iskolás korosztály számára betervezett programok egyik fő eleme volt a tehetséggondozó és korrepetáló szakkörök művészeti és természettudományi témában. Pályaorientáció keretében szakmatúrákat valósítottunk meg, ahol az iskolás korosztály megismerhette a különböző szakmák jellemzőit, hogy a szerzett ismeretek megkönnyítsék a pályaválasztást. Elkészült egy Pályaorientációs módszertani gyűjtemény, mely olyan feladatokat és módszertani elemeket tartalmaz, ami segítséget nyújt a pedagógusoknak a pályaorientációs foglalkozások megtartásához.

Összeállításra került egy térségi drogprevenciós mintaprogram, mely tartalmazta egy olyan kiadvány összeállítását, amit a járásban dolgozó szakemberek használni tudnak a mindennapi munkájuk során.

Középiskolások számára kortárs önkéntes segítő csoport és ifjúsági klub vezető képzés is indult, és interaktív szemléletformáló program keretében a résztvevő csoportok plakátokat készítettek, melyeket egy kiállítás keretében mutatják be a fiatalok.

A projekt keretein belül a szabadidős programok között megvalósultak napközis és tematikus táborok, közösségi programok, játszónapok, kirándulások, települési klubok.

A program keretében az elődprojektben létrehozott Gyöngyösmelléki Ház tovább működtetése valósult meg 2 fő foglalkoztatásával, tanulószobával

Kedvezményezett: Szigetvár Város Önkormányzata

                            Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Támogatási összeg: 397.991.444 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projektidőszak: 2017.08.01.–2022.12.31.

Szigetvár Város Önkormányzatának az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati konstrukcióra benyújtott EFOP-4.1.8-16-2017-00064 kódszámú „Könyvtári térfél az egész életen át tartó tanuláshoz” pályázata 39.282.455 Ft támogatásban részesült. A pályázati felhívás lehetővé tette meglévő intézményben tanulási, kreatív foglalkoztató, oktatási célú terek, audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek kialakítását, valamint a szükséges kiszolgáló helyiségek létrehozását.

Szigetvár Város Önkormányzata a meglévő könyvtár épületben (7900 Szigetvár, Mártírok útja 1., 316. hrsz.) oktatási tér és hozzá kapcsolódó vizesblokk kialakítását tervezi. A meglévő könyvtár épület földszinti részén található közlekedő és az onnan nyíló két iroda helyén oktatási tér, az oktatási térhez kapcsolódóan előadói iroda kialakítása tervezett. A projekt keretein belül elkészül az oktatási tér és a meglévő olvasóterem kapcsolatának biztosítása, a meglévő szélfogó átalakítása, új vizesblokk kialakítása, valamint az építéssel érintett helyiségekben a burkolatok, belső nyílászárók és a teljes villamos hálózat cseréje.

A többfunkciós oktatási tér alkalmas szakkörök, foglalkozások, tanfolyamok, kreatív tevékenységek, kiállítások rendezésére. Alkalmas lesz tanulást segítő programok, informális és nem informális képzések lebonyolítására, melyek csökkentik a szociális hátrányokat, segítik a hátrányos helyzetűek alap- vagy szakképzésbe történő be- és visszailleszkedését, fejlesztik a résztvevők olvasási, szövegértési és digitális kompetenciáit, biztosítják az egész életen át tartó tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A projekt keretein belül megvalósuló eszközfejlesztés eredményeként a kialakított oktatási tér alkalmassá válik arra, hogy a könyvtár szolgáltatásai bővüljenek.

Támogatás intenzitása: 100%

EFOP-4.1.8-16-2017-00064  Könyvtári térfél az egész életen át tartótanuláshoz  című projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.12.31.

 

 

A Szigetvár Járás Gyerekesély programjához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés az EFOP-1.4.2-16 konstrukcióban megvalósítandó pályázathoz hasonlóan konzorciumban valósul meg. A főpályázó Szigetvár Város Önkormányzata a konzorciumi partner pedig a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület. A projektidőszak 39 hónapot fedett le, 2018. január 1. és 2021. július 31. között. A program keretében azok az infrastrukturális fejlesztések történtek meg, melyek elengedhetetlenül szükségesek az EFOP-1.4.2-16 konstrukció felhívásában meghatározott követelmények magas szakmai színvonalon történő megvalósításához. A projekt keretében kialakításra került a Gyerekesély iroda, mely Szigetvár belvárosában a Magtár épületében kapott helyet, ami a kihasználatlan tetőtér felújításával, átalakításával alkalmassá vált az iroda működtetésére. A projekt keretében a tetőtérben kialakításra kerül egy irodahelyiség a projekt szakmai megvalósítóinak, egy csoportszoba, teakonyha, féri, női, valamint akadálymentesített mosdók. Az épület akadálymentesítése során a már meglévő lift került bővítésre, ami korábban csak az első emeletig járt, a munkálatok befejezését követően már a tetőtérig is fel lehet vele jutni, valamint egy külső lépcső került kialakításra. Az iroda berendezése, valamint informatikai háttere – így a számítógépek, nyomtató, stb. – szintén a projektből kerültek beszerzésre. A projektben megvalósuló beruházások másik helyszíne a Szigetvár-Zsibóton található IKSZT épülete, a projektben az épület fűtésének korszerűsítése, a kémény állapotának ellenőrzése, valamint a cserépkályha felújítása valósult meg. A felhívás szerint kötelezően kialakítandó külső tér is itt található. A közösségi ház jelenlegi funkcióját kiegészíti a bocsa pálya. A járás mérete viszonylag nagy, és a tömegközlekedés korlátozott lehetőséget biztosít, ezért a projekt keretében beszerzésre került egy 18 fős busz a célcsoporttagok szállításának céljából. A Gyerekesély projektben megtartott nyári mesterkurzusok megvalósításához szükséges anyagokat és mobil eszközöket szintén e konstrukció segítségével finanszírozták a pályázók.

EFOP-2.1.2-16-2017-00006 Integrált térségi gyermekprogramok infrastrukturális háttere 
Projektzárás: 2021.07.31.

A projektről bővebb információt a https://www.szigetvar.hu/hu/palyazatok oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Gasparik Ildikó, szakmai vezető
Elérhetőség: +36 73/514 339 
muszaki[at]szigetvar[dot]hu