Pályázatok

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kisváros Nonprofit Kft. pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 3 év határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1732/2 hrsz. alatt lévő (természetben a várpark É-i részén a Csónakázó-tó K-i oldalán helyezkedik el), P2 megnevezésű – vendéglátó egység rendeltetésű pavilont.

A nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető! 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kisváros Nonprofit Kft. pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 3 év határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1732/2 hrsz. alatt lévő (természetben a várpark D-i részén a Szigetvári Zrínyi Vár főbejáratától D-K-i irányban helyezkedik el), P1 megnevezésű – Információs és büfé (fagyizó) rendeltetésű pavilont.

A nyilvános pályázati felhívás ITT tölthető le. 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 2099/5 hrsz., természetben a Szigetvár, Ország út 31. szám alatti kivett ipari park megnevezésű ingatlant.

A nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető! 

Pályázat eredménye

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 3 év határozott időtartamra a Szigetvár, Vár utca 19. szám, 1733 hrsz. alatti kivett vár megnevezésű ingatlanon található kazamatasor területén kialakított 263,13 malapterületű kávézót.

A NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ITT letölthető 

Pályázat eredménye

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szigetvár Város Önkormányzat szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a 

7900 Szigetvár, József A. 5. sz. alatt lévő 55 m2 nagyságú kettő lakószoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, WC, kamra, faház helyiségekből álló önkormányzati tulajdoban lévő lakását. 
 
A pályázati felhívás ITT tölthető le!
_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti az alábbi, Szigetvár belterületi beépítetlen ingatlanokat.

Szigetvár Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezik az alábbi ingatlanok:

Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 944 m2;
Szigetvár, belterület 960/12 hrsz. kivett beépítetlen terület 1113 m2.
Önkormányzat elvben a fentebb megnevezett ingatlanok egyesítéséről döntött azzal, hogy a földrészletek egyesítését követően a változás után az új ingatlan helyrajzi száma, megnevezése az alábbiak szerint alakul:

Szigetvár belterület 960/12 hrsz. kivett beépítetlen terület 2057 m2.
Önkormányzat a földrészletek egyesítéséhez szükséges záradékolt telekalakítási helyszínrajzzal rendelkezik, amelynek földmérői munkaszáma 1/2023. A földrészletek egyesítéséhez a végső hozzájárulást a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda adja ki!

Az Önkormányzat jelen pályázati eljárás keretében az ingatlanok egyesítését megelőző állapotukban, kizárólag együttesesen a   

Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 944 m2 és a
Szigetvár, belterület 960/12 hrsz. kivett beépítetlen terület 1113 m2 ingatlanokat kívánja értékesíteni.
Az Önkormányzat felhívja a figyelmet arra, hogy

a földhivatali nyilvántartás szerinti ingatlanok külön-külön, egyenként történő értékesítésére nincs lehetőség, az kizárt;
azokra együttesen csak egyösszegű árajánlat adható.
Az Önkormányzat felhívja a figyelmet arra is, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda esetleges telekegyesítési engedély kiadásának megtagadása, vagy annak feltételhez kötése esetére mindennemű felelősségét kizárja, így kizárja a felelősségét abban a körben is, hogy a 690/12 hrsz-ú telek önálló közterületi kapcsolattal nem rendelkezik és nem közművesített.

Az ingatlanok egyesítése a vevő feladatát képezi.

Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:

Az ingatlan Szigetvár belvárosától cca.: 1,5 km-re, keletre, csendes környezetben helyezkedik el, átlagosan megközelíthető. Infrastrukturális és intézményi ellátottsága jó, a lakosság ellátását biztosító intézmények és kereskedelmi-, szolgáltató egységek 2 km-en belül megtalálhatók.

A meglévő közművek közül a vezetékes víz bekötésre került a 960/2 hrsz-ú ingatlanra.

A telek szabálytalan alakú, közel sík felszínű, kerítetlen terület.

Övezeti besorolása: Lke-2.

A terület nagysága összesen: 2057 m2

Közműellátottság:

A közművek kiépítettek, csatlakozási lehetőség biztosított a 690/2 hrsz-ú ingatlanon.

Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:

Az érintett beépítetlen területek nagysága összesen 2057 m2. A terület Szigetvár Város szabályozási tervének megfelelően beépíthető.

Az ingatlan értékesítési díja, mint induló licitár: bruttó 5.670.000 Ft.

A pályázati biztosíték mértéke: 56.700 Ft, amelyet ajánlattevő köteles Önkormányzat számlaszámára befizetni, a pályázat beadási határidejéig. (Önkormányzat számlaszáma: 11731094-15332233, megjegyzés rovatban feltüntetni szükséges „Pályázati biztosíték 960/2 hrsz. és 960/12 hrsz.”)

(Az induló licitár meghatározásakor figyelembe vételre került a földhivatal által záradékolt változási vázrajz elkészítésének költsége.)

Pályázat beadásának határideje: 2023. március 22. (szerda) 10.00 óra

Pályázat beadásának helye: Szigetvári Polgármesteri Hivatal

                                                Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

                                                7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.  

Pályázat beadásának módja: postai úton (ajánlott küldemény formájában) vagy személyesen benyújtva zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „7900 Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. és 960/12 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok értékesítése - nem felbontandó”.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2023. március 22. (szerda) 10.30 óra, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Kistanácsterem. A pályázatok bontása nyilvánosan történik.

Több jelentkező esetén, munkacsoport döntése alapján licittárgyalásra kerülhet sor 2023. március 22. (szerda) 11.30 órai kezdettel a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó termében. (Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em.)

Pályázatnak tartalmaznia kell:

pályázó nevét, címét,
nyilatkozat több jelentkező esetén a licit vállalásáról,
ajánlati ár meghatározását az alábbiak szerint: bruttó …………………. Ft
rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, használatáról;
igazolás, nyilatkozat pályázati biztosíték befizetéséről (utalási bizonylat).
helyi adóigazolás (amennyiben a pályázó vállalkozó, akkor a vállalkozó nevére szóló igazolás is szükséges)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. március 30. (csütörtök)

A pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempont: a legmagasabb összeget tartalmazó ajánlat.

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: 90 nap.

Pályázati ajánlat érvényes abban az esetben, ha:

pályázó a pályázati dokumentációt megadott határidőre zárt borítékban nyújtotta be a nyilvános pályázati felhívásnak megfelelően,
a benyújtott pályázat tartalmazza a felhívásban szereplő összes dokumentációt (egy esetben lehetőség nyílik hiánypótlásra hiánypótlási felhívás alapján),
olyan ajánlattevő/pályázó nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette.
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) számú rendelet IV. fejezet 38. § (1) Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő igazolja, hogy a kiírásban megjelölt összegű biztosítékot az ott meghatározott formában és módon rendelkezésre bocsátotta. (2) A kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve az ajánlatok elbírálását követően, a nem nyertes ajánlattevők részére köteles nyolc napon belül visszafizetni. A visszafizetési határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani. (3) A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték adásához köthető, melyet a kiíró által megjelölt letéti számlára, a pályázati tájékoztatóban meghatározott időpontig és módon kell átutalni, illetve a kiírási feltételek szerinti más módon a kiíró rendelkezésére bocsátani. (4) Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból, - vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. (5) A nyertes ajánlattevő esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Az elvesztett biztosíték a kiírót illeti meg.

A vevő/ajánlattevő feladatát képezi az adásvételi szerződés összeállításának, földhivatali átvezetésnek, terület kitűzésének megrendelése, költségek viselése.

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy

szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérhet, illetőleg kérdést intézhet annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek megváltoztatását;
az ajánlatok értékelését követően tárgyalást tartson;
a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén jogosult a pályázat soron következő legelőnyösebb ajánlattevőjével szerződést kötni.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül visszavonja. A pályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályozást Szigetvár Város Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) rendeletének 34-43 §-a tartalmazza, amely rendelet Szigetvár város honlapján (www.szigetvar.hu) teljes terjedelmében megtekinthető.

Bérbeadással kapcsolatos felvilágosítást Marton-Fekete Csilla, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályának osztályvezetője ad, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., tel.: 73/514-324.

Mellékletek:

telekalakítási helyszínrajz
változási vázrajz
tulajdoni lap

Kelt: Szigetvár, 2023. február 28.

 

                                                          Dr. Weszner Veronika                                                              Dr. Vass Péter 

                                                                      jegyző                                                                        polgármester

Pályázat eredménye

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2023.

Szigetvár Város Önkormányzat a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan, valamint „B” típusát felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2022. (IX.29.) Kt. sz. határozata alapján az Önkormányzat azon pályázókat részesítheti támogatásban, akiknek a családjában az egy főre eső, nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,-Ft-ot (azaz egyszázezer forintot).

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, a csatolandó mellékletek meghatározásával együtt az „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza, amely Szigetvár város honlapján, az alábbi oldalon megtalálható:

https://www.szigetvar.hu/hu/palyazatok-0

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Pályázói belépési pont (emet.hu). A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az alábbiakban olvashatók:

A típusú pályázat

B típusú pályázat

A pályázat kötelező mellékletei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álláspályázati lehetőség

           Szigetvári Polgármesteri Hivatal           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály

szociális- és gyámügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2024.09.01.-ig tartó közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 9. pont szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi és az önkormányzati települési támogatásokkal összefüggő feladatokat, további tevékenységi kör a hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z)

valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. A II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú szakirányú képesítés,

•         szociális- és gyámügyi - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte)

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2022. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palotai Beáta humánpolitikai előadó nyújt, a 73/514-336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/485-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: szociális és gyámügyi ügyintéző.

•         Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Palotai Beáta humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.kozigallas.gov.hu , 2022 július 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Jegyző a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak van helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Jegyző a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A Jegyző az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt az szociális- és gyámügyi ügyintéző kinevezéséről, a Polgármester egyetértésével.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

                                                                                    Dr. Weszner Veronika

                                                                                                  Jegyző

 

 

Pályázati felhívás civil szervezetek 2022. évi támogatására

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a 2022. évre vonatkozóan pályázatot hirdet a sport, valamint a közösségi művelődés területén tevékenykedő civil szervezetek, civil közösségek működésének, szakmai programjainak és eszközfejlesztésének támogatására.

A pályázat célja a szigetvári székhelyű vagy Szigetvár város területén működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek, civil közösségek és alkotó művészek működési, fenntartási költségeinek, tárgyi eszköz beszerzéseinek, szakmai programokhoz kapcsolódó programköltségeihez való hozzájárulás, mely elősegíti a szervezet fejlődését, működését. 

A pályázatokat személyesen a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán, vagy postai úton Szigetvár Város Önkormányzat Kulturális, Ifjúsági, Civil, Sport, Oktatási és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. címre 2022. június 13-ig beérkezőleg lehet benyújtani. 

A pályázati dokumentáció az alábbiakban tölthető le: 

Pályázati csomag (pdf)

Pályázati csomag (word)

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás 

Szigetvár Város Önkormányzat szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a 
7900 Szigetvár, Vár utca 9. szám alatt lévő 26 m2 nagyságú egy lakószoba, konyha, faház helyiségekből álló komfort nélküli lakását. 
 

Pályázati felhívás ITT letölthető

Pályázati adatlap ITT letölthető 
 

 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 2292 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

A nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető 

 

 

 

 
NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 2298 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

A nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető 

 

 

 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 861/3 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

A pályázati felhívás anyaga ITT letölthető! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szigetvár Város Önkormányzat                 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Intézményvezető

munkakör betöltésére

Pályázati felhívás - intézményvezetői munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (5 éves) 2022.01.01.-2026.12.31. –ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, (5 év) 2022.01.01.-2026.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, József Attila utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői megbízás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Vezetői megbízás az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság

•         Cselekvőképesség

•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Szociális ágazati mester vezetőképzés vagy szakvizsga

•         Európai uniós pályázatokban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Vezetői készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

•        Felsőfokú iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

•        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

•        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes
           adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

•        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása során azt nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják

•        Pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palotai Beáta humánpolitikai előadó nyújt, a 73/514-343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Szigetvár Város Önkormányzat  címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/928-2/2021, valamint a munkakör megnevezését: Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat.

•     Személyesen: Palotai Beáta humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező négytagú bizottság nézi át, majd meghallgatja a kiválasztott pályázókat, a meghallgatás után véleményezi a pályázókat. A véleményezési eljárást követően Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.kozigallas.gov.hu - 2021. november 6.

 

                                                                                            Dr. Vass Péter

                                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás

Ösztöndíj Pályázat Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú projekt keretein belül a 2021-2022-es tanévre.

A felhívás célja

Pénzbeli támogatás nyújtása hátrányos helyzetű tanulók számára, kimagasló sport, művészeti vagy tanulmányi tevékenység, valamint közösségi tevékenység ösztönzésére.

Támogatandó területek

Jelen ösztöndíjra minden sportág, művészeti ág és tanulmányi eredmény vagy közösségi munka területén nyújtott kiemelkedő eredményt nyújtó hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak.

A támogatás finanszírozásának módja

A pályázó a támogatási időszakban havi támogatásban részesül, a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.

Az ösztöndíj havi összege:      5.000Ft/hó általános iskolai diákok estében;

10.000ft/hó szakmunkás, szakközép vagy gimnáziumi diák esetében.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. október 25. (hétfő) 16.00 óra.

Pályázati felhívás

 

 

 

 

 

 
   

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat – 2022

Szigetvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, valamint „B” típusát felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, a csatolandó mellékletek meghatározásával együtt az „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza, amely Szigetvár város honlapján http://www.szigetvar.hu/hu/palyazatok-0  megtalálható.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx . A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az alábbiakban olvashatók:

A típusú pályázat

B típusú pályázat

Jövedelemnyilatkozat 

A pályázat kötelező mellékletei

 

 

 

 

 

             Szigetvár Város Polgármestere                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás ITT letölthető! 

 

 

 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szigetvár Város  Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a közvilágítási hálózat korszerűsítését követően keletkezett hitelesített energiamegtakarítást, mint korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogot. 
 
A nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető! 

 

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

A pályázati felhívás ITT letölthető! 

 

 

 

Pályázati felhívás - jegyzői referens  munkakör betöltésére

Szigetvári Polgármesteri Hivatal              

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Titkársági Osztály

  jegyzői referens

 munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2022.07.31.–ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 27. pontjában meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jegyzői adminisztráció. A Képviselő-testület és a bizottságok tervezett napirendjei elkészítésének megszervezése. Részvétel az előterjesztések, sürgősségi indítványok, határozati javaslatok alaki felülvizsgálatában. Szükség esetén Képviselő-testületi, bizottsági előterjesztések készítése. Segítség nyújtás igény szerint a képviselőknek, a bizottsági tagoknak. Közreműködés a bizottságok létesítésével, megszüntetésével, valamint a bizottságok személyi összetételével kapcsolatos feladatok előkészítésének végrehajtásában. A Képviselő-testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, az ülések hanganyagának rögzítése. Közreműködik a vezetői értekezletek jegyzőkönyvezésében, az ott elhangzott feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábián Bálint humánpolitikai előadó nyújt, a 06-73/514-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/618-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: jegyzői referens.

•         Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.hu

 

                                                                         Dr. Weszner Veronika s.k.

                                                                                     aljegyző

 

 

 

 

 

 Szigetvári Polgármesteri Hivatal                  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Titkársági Osztály

jogi előadó 

                                                                                                                                         

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatólag 2023.05.31.–ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 SZIGETVÁR, Zrínyi tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 22. pontjában meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Képviselő-testület működésével és a Polgármesteri Hivatali feladatokkal összefüggő jogi előkészítő feladatok ellátása, rendelettervezetek előkészítése. Az önkormányzat általános és a vezetéshez kötődő feladatok ellátásának előkészítése törvényességi szempontból. Önkormányzati rendeletek, szerződések, beadványok előkészítése, elkészítése. Az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt érintő szerződések, képviselő-testületi előterjesztések jogi megalapozottságának vizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései, valamint Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szigetvár Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, jogi vagy közszolgálati szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai tapasztalat;

•         Közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábián Bálint humánpolitikai előadó nyújt, a 06-73/514-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szigetvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7900 SZIGETVÁR, Zrínyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/477-5/2021, valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.

•         Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 SZIGETVÁR, Zrínyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bírálatot 3 tagú bizottság végzi. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak van helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a bizottság a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A bizottság az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jogi előadó kinevezéséről. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozigallas.hu

                                                                         Dr. Weszner Veronika s.k. 

                                                                                     aljegyző

Pályázati felhívás - jogi előadó munkakör betöltésére

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás - jegyzői munkakör betöltésére

Elsődleges fül

  • (aktív fül)A pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére ITT letölthető.

A pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére ITT letölthető.

 

Szigetvár Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

                                                                                               Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Ellátandó feladatok:

A Szigetvári Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szigetvári Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 39

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser,

•         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatási vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

•         jogi vagy közigazgatási szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz,

•         3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),

•         Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

•         Közigazgatási vezetői gyakorlatot igazoló okirat másolata (amennyiben releváns),

•         Jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések írásbeli összefoglalása,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

•         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hábián Bálint humánpolitikai előadó nyújt, a 06-73/514-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-4/433-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

•         Személyesen: Szigetvári Polgármesteri Hivatal; Hábián Bálint humánpolitikai előadó, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak van helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a Polgármester a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A Polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyző kinevezéséről. A Polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.gov.hu

                                                                    

          Dr. Vass Péter

                                                                             polgármester

 

 

 

 

 

 

Szigetvári Polgármesteri Hival       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

Titkársági Osztály

jogi előadó

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás letöltése ITT jogi előadó munkakör betöltésére 

 

 

 

 

          

                  Szigetvári Polgármesteri Hivatal                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

pályázati és műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

Pályázati felhívás  pályázati és műszaki ügyintéző munkakör betöltésére ITT letölthető 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Szigetvári Labdarúgó Egyesület 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pályázati felhívás - JEGYZŐ munkakör betöltésére 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 1787/145 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

A pályázati felhívás anyaga ITT letölthető.

 

 

 

 

 

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat              

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 

                                                          családsegítő

munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás ITT letölthető. 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - szociális- és gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Elsődleges fülek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - szociális- és gyámügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Elsődleges fülek

 

Szigetvári Polgármesteri Hivatal          

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetvári Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály

szociális- és gyámügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás ITT letölthető!

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni 2021. március 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra a Szigetvár, Domolospuszta, Fő utca 2. szám, külterület 0261/3 hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant 

Pályázati felhívás ITT letölthető 
 
 
 
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 5 év határozott időtartamra a Szigetvár, József Attila utca 5. szám, 318. hrsz. alatti kivett eszpresszó megnevezésű épület 106,5 m2 alapterületű részét. 

Pályázati felhívás anyaga ITT letölthető! 
 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni 2021. január 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra a Szigetvár, Domolospuszta, Fő utca 2. szám, külterület 0261/3 hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant.

Pályázati felhívás anyaga ITT letölthető 

 

 

 

 

Pályázati felhívás

Ösztöndíj Pályázat Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú projekt keretein belül a 2020-2021-es tanévre.

A felhívás célja

Pénzbeli támogatás nyújtása hátrányos helyzetű tanulók számára, kimagasló sport, művészeti és tanulmányi tevékenység, valamint közösségi tevékenység ösztönzésére.

Támogatandó területek

Jelen ösztöndíjra minden sportág, művészeti ág és tanulmányi eredmény vagy közösségi munka területén nyújtott kiemelkedő eredményt nyújtó hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak.

A támogatás finanszírozásának módja

A pályázó a támogatási időszakban havi támogatásban részesül, a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.

Az ösztöndíj havi összege:      10.000,- Ft/hó általános iskolai diákok estében;

           20.000,- Ft/hó szakmunkás, szakközép vagy gimnáziumi diák esetében.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. november 26. csütörtök 16.00 óra.

Pályázati felhívás 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra

Szigetvár Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-a alapján Szigetvár város közigazgatási területén, autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására pályázatot hirdet.

1. Az ellátásért felelős neve, elérhetősége:

Szigetvár Város Önkormányzata (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.)

Kapcsolattartó: Marton-Fekete Csilla

tel.: (73) 514-324 fax: (73) 514-349 e-mail: muszaki[at]szigetvar[dot]hu

2. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok, megfelel az abban előírt alkalmassági feltételeknek, műszaki, szakmai, pénzügyi minimum követelményeknek, és a pályázati kiírást megvásárolta. A pályázat nyílt, nyelve magyar.

3. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségeinek feltételei:

A pályázati kiírás az ellenérték befizetésének egyidejű igazolásával Szigetvár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában, az 1. emelet 107. sz. irodán (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) ügyfélfogadási időben (hétköznapokon 9.00 és 12.00 óra között) átvehető, valamint az ajánlattevő írásbeli kérésre postai úton megküldésre kerül.

A pályázati kiírás ára: 50 000 Ft + áfa.

A dokumentáció ellenértékét az ajánlattevő átutalással teljesítheti a 11731094-15332233 számú bankszámlaszámra történő átutalással.

4. A pályázat benyújtásának határideje:

2021. február 01.  10.00 óra

5. A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot legkésőbb a 4. pontban előírt határidőig, kettő példányban, írásban és a pályázat egy teljes példányát elektronikus formában (cd, dvd) Szigetvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1. emelet 107. sz. irodában (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.) kell benyújtani.

6.  Az elbírálás módja:

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával.

7. Az eredményhirdetés időpontja: 2021. február 22. 14.00 óra

8. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2021. február 26.  

9. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2021. március 1.  0.00 óra

10. A szerződés időtartama: 2021. március 1. napjától 2022. február 28. napjáig

 

 

 

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat – 2021.

Szigetvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” típusát felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, valamint „B” típusát felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázat benyújtásának részletes feltételeit, a csatolandó mellékletek meghatározásával együtt az „A” típusú és „B” típusú pályázati kiírás tartalmazza, amely Szigetvár város honlapján http://www.szigetvar.hu/hu/palyazatok-0  megtalálható.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Brusa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az alábbiakban olvashatók:

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL  AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „ESÉLY OTTHON- ÉDES OTTHON”  PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ  LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

 

 

 
Pályázati lehetőség anyakönyvvezető munkakör betöltésére   
Pályázati lehetőség közterület-felügyelő munkakör betöltésére   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „ESÉLY OTTHON- ÉDES OTTHON” PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

Pályázati adatlap

    Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatok

  NYILATKOZAT - önkéntes munkáról a lakhatási támogatáshoz

Nyilatkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról

Szándéknyilatkozat - Együtt költözni kívánt személyekről

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pályázati felhívás 

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a 
7900 Szigetvár, József. A. u. 5. fsz. 2. szám alatt lévő 46 m2 nagyságú másfél lakószoba, előszoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra helyiségekből álló komfortos lakását. 
 
 
 

 

 

Pályázati kiírás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szigetvár Város Önkormányzat szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti: 

7900 Szigetvár, József A. u. 5. szám alatt lévő első emeleti, másfél lakószoba, előszoba,
konyha, fürdőszoba, éléskamra helyiségekből álló komfortos lakását. 

Pályázati felhívás 

Pályázati adatlap 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni 2020. április 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1011/10 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 1.1092 m2 nagyságú területből, valamint az 1011/11 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 1.1092 m2 nagyságú területből összesen 8000 m2 nagyságú területet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
Pályázati felhívás anyakönyvvezető munkakör betöltésére  

Pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata által, az „Esély Otthon- Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatására

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

    Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatok

  NYILATKOZAT - önkéntes munkáról a lakhatási támogatáshoz

Nyilatkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról

Szándéknyilatkozat - Együtt költözni kívánt személyekről

 

 

Pályázati felhívás

Ösztöndíj Pályázat Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú projekt keretein belül a 2019-2020-es tanévre.

A felhívás célja

Pénzbeli támogatás nyújtása hátrányos helyzetű tanulók számára, kimagasló sport, művészeti és tanulmányi tevékenység, valamint közösségi tevékenység ösztönzésére.

Támogatandó területek

Jelen ösztöndíjra minden sportág, művészeti ág és tanulmányi eredmény vagy közösségi munka területén nyújtott kiemelkedő eredményt nyújtó hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak.

A támogatás finanszírozásának módja

A pályázó a támogatási időszakban havi támogatásban részesül, a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.

Az ösztöndíj havi összege:      5.000Ft/hó általános iskolai diákok estében;

20.000ft/hó szakmunkás, szakközép vagy gimnáziumi diák esetében.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. január 07. kedd 16.00 óra.

Pályázati felhívás

 

 

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

A felhívás célja

Pénzbeli támogatás nyújtása fiatal szakemberek számára a hiányszakmában helyi munkavállalást ösztönző szolgáltatások (lakhatási támogatás, bérleti díj vagy rezsi támogatás) biztosítása az EFOP-1.5.3-16-2017-00092 azonosító számú projekt keretében.

Támogatandó területek

A pályázatra a humán közszolgáltatásban –közoktatási, köznevelési, kulturális és szociális intézményekben - dolgozó szakemberek pályázhatnak.

A támogatás finanszírozásának módja

A pályázó a támogatási időszakban havi támogatásban részesül, a támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania.

A támogatás havi összege: támogatott pályázatok számától függően - maximum 40.000 Ft/hó.

A pályázat beérkezési határideje: 2020. január 07. kedd 16.00 óra.

Pályázati adatlap

 

Pályázati felhívás 

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a 
 
7900 Szigetvár, Dózsa György út 40. szám alatti 2. számú 39 m2 alapterületű, egy lakószoba, fürdőszoba, konyha, előszoba helyiségekből álló, komfortos lakását. 
 
 

 

 

 
Pályázati felhívás műszaki ügyintézői álláshelyre  

Pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata által, az „Esély Otthon- Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatására

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

    Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatok

  NYILATKOZAT - önkéntes munkáról a lakhatási támogatáshoz

Nyilatkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról

Szándéknyilatkozat - Együtt költözni kívánt személyekről

 

 
Pályázati felhívás - építéshatósági ügyintézői munkakör betöltésére  

Pályázati felhívás - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 

A típusú felhívás 

B típusú felhívás

A pályázat kötelező mellékletei

Jövedelemnyilatkozat nyomtatvány

 
Pályázati felhívás építéshatósági ügyintézői álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás építéshatósági ügyintézői álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás építéshatósági ügyintézői álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás adóügyi ügyintézői álláshely betöltésére  

Pályázati felhívás - intézményvezetői munkakör betöltésére 

 

Lakáspályázati felhívás 

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra

2019. április 08. napján meghirdeti a

7900 Szigetvár, Szulimán u. 62. (1. számú lakás) szám alatti 42 m2 alapterületű, egy lakószoba, fürdő-WC, előtér, konyha, 1. sz. melléképület – mely a jobb oldali szomszédos ház falához épült – helyiségekből álló, komfortos lakást. A lakáshoz kertrész (a kert bal oldali fele) tartozik.

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás civil szervezetek 2019. évi támogatására

Pályázati csomag (pdf) 

Pályázati csomag (word)

 

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 1786/65 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Pályázati felhívás

 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 960/2 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás - építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

 

Pályázati felhívás fiatal szakemberek számára a hiányszakmában helyi munkavállalást ösztöndő szolgáltatások (lakhatási) támogatására

Pályázati adatlap

 

Pályázati felhívás Szigetvár Szigetvár, belterület 1372 hrsz. alatti kivett vízmű megnevezésű 291 m2 területű ingatlanrészre

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni 2019. január 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1757 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű 4442 m2 területű ingatlant.

Pályázati felhívás

 
Pályázati felhívás adóügyi ügyintézői munkakör betöltésére  

Pályázati felhívás

 
Pályázati felhívás aljegyzői munkakör betöltésére  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvári Gyógyfürdő Üzemeltető és Humán Szolgáltató Kft. pályázat útján kívánja bérbe adni 2019. január 1-től kezdődően 5 éves határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1760 hrsz. alatti kivett termálkemping, raktár, 4 db épület megnevezésű 9966 m2 területű ingatlant.

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata ezúton teszi közzé a tanulmányi ösztöndíj felhívását az általános és középiskolás hátrányos helyzetű szigetvári diákok számára. Az ösztöndíj rendszer az EFOP 3.9.2-16-2017-00039-es azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekt keretében valósul meg.

A pályázat beadásához szükséges részletes információkat a mellékletként csatolt  Pályázati felhívás tartalmazza, pályázni: 2018. november 19. 12:00-ig, a szintén csatolt Pályázati adatlap kitöltésével és beadásával lehet.

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

 

Nyilvános pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 1786/70 hrsz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Nyilvános pályázati felhívás      

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat - 2019. 

"A" típusú pályázat        "B" típusú pályázat     

Nyilatkozat az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedeleméről      

Pályázat kötelező mellékleteiről tájékoztató

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Pályázati felhívás galéria és közösségi tér működtetésére közművelődési megállapodás keretében

 

Pályázati felhívás civil szervezetek 2018. évi támogatására

Pályázati csomag (word)

Pályázati csomag (pdf)

 
Pályázati felhívás védőnői munkakör betöltésére  
Pályázati felhívás családsegítő munkakör betöltésére  
Pályázati felhívás óvodai-iskolai szociális munkás munkakör betöltésére  

Nyilvános pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti 5 év határozott időtartamra a Szigetvár, belterület 1712/8 hrsz. alatt létesítendő rekreációs parkban kialakítandó kávézót.

A pályázati felhívás szövegét az alábbiakban olvashatják:

Pályázati felhívás

Helyszínrajz

1.sz. melléklet 

 

Lakáspályázati felhívás 

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra

2018. január 29. napján meghirdeti a

7900 Szigetvár, Móra F. ltp. 1. fsz. 1. szám alatti 33 m2 alapterületű, egy lakószoba, előszoba, fürdő-WC, konyha, tüzelőtároló helyiségekből álló komfortos lakását.

Bővebb tájékoztatást az alábbiakban, illetve az "E-Ügyintézés/Pályázatok” menüpont alatt olvashatnak. 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 

 
Pályázati felhívás műszaki ügyintézői álláshelyre  
Pályázati felhívás autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat - 2018. 

"A" típusú pályázat        "B" típusú pályázat     

Nyilatkozat az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedeleméről      

Pályázat kötelező mellékleteiről tájékoztató

 
Pályázati felhívás könyvtárigazgatói munkakör betöltésére  

Pályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

7900 Szigetvár, Szulimán u. 62. (1. számú lakás) szám alatti 42 m2 alapterületű, egy lakószoba, fürdő-WC, előtér, konyha, 1.sz. melléképület – mely a jobb oldali szomszédos ház falához épült – helyiségekből álló, komfortos lakását. 

A lakáshoz kertrész (a kert bal oldali fele) tartozik.

Bővebb tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak:

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 

 
Szigetvár Városért Közalapítvány pályázati felhívása  
Pályázati felhívás óvodai-iskolai szociáilis munkás munkakör betöltésére  
Pályázati felhívás az Igmándy kúria hasznosítására  

Pályázati felhívás civil szervezetek 2017. évi támogatására

Pályázati csomag (word)

Pályázati csomag (pdf)

 

Lakáspályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

7900 Szigetvár, Szulimán u. 62. (2. számú lakás) szám alatti 31 m2 alapterületű, egy lakószoba, fürdő-WC, előtér, konyha-fülke helyiségekből álló, komfortos lakását.

Bővebb tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak. 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap 

 
Civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolásához űrlap (elszámolási határidő 2017. május 31.)   

Lakáspályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzat szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti

a 7900 Szigetvár, Munkás u. 18. fsz/4. szám alatti 53 m2 alapterületű, 2 lakószoba, konyha, előszoba, éléskamra, fürdőszoba WC, tüzelőtároló helyiségekből álló komfortos lakását.

Bővebb tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak. 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap                        

 

Lakáspályázati felhívás

Szigetvár Város Önkormányzat szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti

a 7900 Szigetvár, Móra F. ltp. 3. 3/3. szám alatti 34 m2 alapterületű, 1 lakószoba, konyha, fürdőszoba WC-vel, közlekedő, tüzelőtároló helyiségekből álló komfortos lakását.

Bővebb tájékoztatást az alábbiakban olvashatnak. 

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

 
Pályázati felhívás autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra  

Pályázati felhívás

Szigetvár, Vár u. 9. szám alatti 26 m2 alapterületű, 1 lakószoba, konyha, külső WC, fatároló helyiségekből álló komfort nélküli lakás elnyerésére

- Pályázati felhívás

- Pályázati adatlap 

 
Pályázati felhívás építésügyintézői álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás családsegítő munkakör betöltésére   

Pályázati felhívás - Szigetvár, Móra Ferenc ltp. 1. II/6. szám alatti 34 m2 alapterületű – egy lakószoba, egy előszoba, konyha, fürdő-WC, fatároló helyiségekből álló – komfortos lakás elnyerésére. 

- Pályázati felhívás

- Pályázati adatlap 

 

Pályázati felhívás - Szigetvár, József A.  u.  5. szám alatti 57 m2 alapterületű - két szoba, konyha, fürdőszoba, WC, belépő, udvari fatároló helyiségekből álló  - komfortos lakás elnyerésére

- Pályázati felhívás

- Pályázati adatlap 

 
Pályázati felhívásSzigetvár, Kolozsvári u. 7. szám alatti 33 m2 alapterületű - egy szoba, fürdőszoba WC, közlekedő, konyha helyiségekből álló – komfortos lakás - elnyerésére   - Pályázati adatlap   

Nyilvános pályázati felhívás – Szigetvár, belterület 956/3 hrsz. alatti 1437 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület értékesítésére 

630 KB
Pályázati elszámoló lap a civil szervezetek 2015. évi támogatásához  

Pályázati felhívás civil szervezetek 2016. évi támogatására

Pályázati csomag (pdf) 

Pályázati adatlap (word)

 
Haszonbérleti pályázati felhívás - Szigetvár HU23-10436 pályázati azonosító számú eljáráshoz  1454 KB

Pályázati felhívás - Szigetvár, Kossuth Lajos tér 13. szám, 162. hrsz. alatti  élelmiszerbolt bérbe adására 

 

 
Pályázati felhívás pénzügyi gazdálkodási előadó álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás szociális ügyintézői álláshely betöltésére  
Pályázati felhívás a Szigetvár, 1187. hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékesítésére  (Fotók a Hírek/Önkormányzati hírek ingatlanra vonatkozó rovatában megtekinthetőek)  
Pályázati felhívás a Szigetvár, Vár u. 2-1., 312/1. sz. alatti irodaház értékesítésére  (Fotók a Hírek/Önkormányzati hírek ingatlanra vonatkozó rovatában megtekinthetőek.)  

Pályázati felhívás a Szigetvár, Szent I. ltp. 2. szám, 1787/124. hrsz. alatti, kollégium ingatlan értékesítésére  (Fotók a Hírek/Önkormányzati ingatlanra vonatkozó rovatában megtekinthetőek.)

 
Pályázati felhívás pénzügyi és gazdálkodási előadó munkakörre  
 Pályázati felhívás szociális bérlakás elnyerésére

Szigetvár Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a Szigetvár, Szulimán u. 62. szám (2. számú lakás) alatti 31 m2  alapterületű, egy lakószoba, fürdő-WC, előtér, konyha-fülek helyiségekből álló komfortos lakását. /További részletek a mellékletben találhatók!/

Pályázati felhívás

Pályázati adatlap

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2014.

"A" típusú pályázat                   "B" típusú pályázat              

Nyilatkozat a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

 
Pályázati felhívás autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatásra  

 Ajánlattételi felhívások önkormányzati ingatlanok értékesítésére

- Szigetvár, Szent I. ltp. 3. szám, 1787/124. hrsz. alatti kollégium

- Szigetvár, Vár u. 2-1., 312/1. hrsz-ú irodaház

- Szigetvár 1187. hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

 
Pályázat műszaki ügyintézői állás betöltésére

Pályázait felhívás Szigetvár, Szent I. ltp. 3. szám, 1787/124. hrsz. alatti kollégium értékesítésére

Pályázati felhívás Szigetvár, Vár u. 2-1. szám, 312/1. hrsz. alatti irodaház értékesítésére

Pályázat Szigetvár 1187. hrsz. alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékesítésére

 
Pályázati felhívás szociális ügyintézői munkakör betöltésére  
Pályázati felhívás civil szervezetek 2013. évi támogatására   Támogatási szerződés minta    Elszámoló lap  
Pályázati felhívás szociális bérlakás elnyerésére  
TDM menedzser pályázati kiírás 409 KB
Ajánlattételi felhívás Szigetvár, Szent I. ltp. 3., 1787/124. hrsz. alatti kollégium értékesítésére  200 KB
Ajánlattételi felhívás Szigetvár 254/2. hrsz. alatt kivett lakóház udvar, gazdasági épület, sporttelep ingatlan értékesítésére  246 KB
Ajánlattételi felhívás Szigetvár 1187. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékesítésére  199 KB
Ajánlattételi felhívás a Szigetvár, Vár u. 2-1. sz., 312/1. hrsz. alatti irodaház értékesítésére  202 KB

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2013.  kiírás,    "A" típusú pályázati felhívás,  

"B" típusú pályázati felhívás                      Jövedelemnyilatkozat

 28 KB

73 KB

80 KB

35 KB

 Pályázati felhívás védőnői álláshelyre  29 KB
Ajánlattételi felhívás a Szigetvár, Vár u. 2-1. szám, 312/1. hrsz-, irodaház bérbeadására  207 KB
Ajánlattételi felhívás a Szigetvár, Szent I. ltp. 3. sz., 1787/124. hrsz., kollégium bérbeadására  199 KB
Ajánlattételi felhívás a Szigetvár, 254/2. hrsz-ú, sporttelep, lakóház, udvar, gazdasági épület bérbeadására  189 KB
Ajánlattételi felhívás Szigetvár, Dózsa Gy. u. 5. szám, 1187 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület bérbeadására  202 KB
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához általános tájékoztató  31 KB
Pályázati felhívás Költségvetési és Adóosztály osztályvezetői álláshely betöltésére  38 KB
Pályázati felhívás könyvtárigazgatói álláshely betöltésére  35 KB
Pályázati felhívás védőnői állás betöltésére  180 KB
Pályázati felhívás Szigetvár 254/2. hrsz. kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, sporttelep értékesítésére  202 KB
Pályázati felhívás a Szigetvár, 1187. hrsz lakóház, udvar, gazdasági épület értékesítésére  191 KB
 Pályázati felhívás a Szigetvár, Szent I. ltp. 3. sz., 1787/124. hrsz., kollégium értékesítésrée  195 KB
Pályázati felhívás Szigetvár, Vár u. 2-1 szám, 312/1. hrsz. irodaház értékesítésére  195 KB
Pályázati felhívás a közterület-felügyelői munkakör betöltésére  36 KB
Pályázati felhívás építésügyi igazgatási munkakör betöltésére  38 KB
Pályázati felhívás a Szigetvár, Dózsa Gy. u. 5. szám, 1187. hrsz. lakóház, udvar gazdasági épület értékesítésére  224 KB
Pályázati felhívás a Szigetvár, 254/2. hrsz., sportelep, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékesítésére  273 KB
Pályázati felhívás a Szent I. ltp. 3. sz, 1787/124. hrsz. kollégium értékesítésére  207 KB
Pályázati felhívás a Vár u. 2-1. szám, 312/1. hrsz-, irodaház értékeítésére  223 KB
Könyvtárigazgatói pályázat  33 KB
Kumilla szálló és étterem üzemeltetésére ajánlati felhívás  177 KB

Pályázati felhívás a civil szervezetek 2012. évi támogatására

Elszámolólap civil szervezetek 2012. évi támogatásához

 90 KB

63 KB

Kumilla Szálló és Étterem bérbeadására pályázati felhívás  180 KB
Szigetvár Városért Közalapítvány pályázati felhívása

 128 KB

46,5 KB

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadására (Szent I. ltp. 23.)  212 KB
Kumilla Szálló és Étterem üzemeltetésére pályázati felhívás  232 KB
Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére pályázati felhívás  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat - 2012.

Pályázati kiírás "A"               Pályázati kiírás "B"             Jövedelemnyilatkozat                    

Pályázati adatlap "A"           Pályázati adatlap "B"

 36 KB

88 KB

80 KB

40 KB

54 KB

50 KB

Műszaki ügyintézői munkakör betöltésére pályázati felhívás  39 KB

Vagyongazdálkodási, Műszaki, Pályázati és Építéshatósági Osztályvezetői munkakör betöltésére pályázati felhívás

 36 KB
Védőnői álláshelyre pályázati felhívás  21 KB
Jogi előadói álláshelyre pályázati felhívás  

Pályázati felhívás civil és informális szervezetek támogatására

Elszámoló lap

 50 KB
Szigetvári Városi Kórház főigazgatói álláshelyének betöltésére 91 KB

Szigetvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága épületének energiaracionalizálása

152 KB

Szigetvár épületeinek értékmegőrzése 

63 KB
Pályázati eredmény - Apáczai Közalapítvány Határtalanul!  27 KB
Pályázati eredmények 20 KB
Kulturális célú civilszervezetek támogatása 2008 (doc) 103 KB
Sport célú civilszervezetek támogatása 2008 (doc) 100 KB
Szigetvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2.75 MB
szigetvarantiszegregaciosterv080505.pdf 1.41 MB
Szigetvár Városért Közalapítvány Kuratóriuma 44 KB
Tájékoztató a Bursa Hungarica összesített eredményeiről
 
26 KB
Szigetvár Város Akcióterületi Terv  3.71 MB

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!