Nyilvános pályázati felhívás

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szigetvár Város Önkormányzat pályázat útján értékesítésre meghirdeti a 7900 Szigetvár, belterület 1007/10 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.

Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:

Az ingatlan Szigetvár város déli részén, a Dencsházára tartó út mentén, mezőgazdasági környezetben helyezkedik el, gépkocsival jól megközelíthető. Jelenleg fás-, bokros, elhanyagolt.

Övezeti besorolása: Gip-2 (ipari övezet)

A terület nagysága: 6871 m2

Közműellátottság:

Jelenleg közmű nélküli, de a meglévő közművek bekötése adott.

Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:

Az érintett terület nagysága összesen 6871 m2, beépítetlen terület. A terület Szigetvár Város szabályozási tervének megfelelően beépíthető.

Az ingatlan értékesítési díja, mint induló licitár: bruttó 30.900.000 Ft.

A pályázati biztosíték mértéke: 309.000 Ft, amelyet ajánlattevő köteles Önkormányzat számlaszámára befizetni, a pályázat beadási határidejéig. (Önkormányzat számlaszáma: 11731094-15332233, megjegyzés rovatban feltüntetni szükséges „Pályázati biztosíték 1007/10 hrsz.”)

Pályázat beadásának határideje: 2024. április 16. (kedd) 10.00 óra

Pályázat beadásának helye: Szigetvári Polgármesteri Hivatal

                                                Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály

                                                7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.  

Pályázat beadásának módja: postai úton (ajánlott küldemény formájában) vagy személyesen benyújtva zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „7900 Szigetvár, belterület 1007/10 hrsz. alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése”.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2024. április 16. (kedd) 11.00 óra, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. Kistanácsterem. A pályázatok bontása nyilvánosan történik.

Több jelentkező esetén, munkacsoport döntése alapján licittárgyalásra kerülhet sor 2024. április 17. (szerda) 13.00 órai kezdettel a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Kistanácskozó termében. (Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. em.)

Pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó nevét, címét,
 • gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból lekért 30 napnál nem régebbi adatlap,
 • helyi adóigazolás,
 • a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi osztálya által kiadott igazolás arról, hogy ajánlattevőnek az Önkormányzattal szemben fizetési kötelezettsége nincs,
 • nyilatkozat több jelentkező esetén a licit vállalásáról,
 • nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről,
 • ajánlati ár meghatározását az alábbiak szerint: bruttó …………………. Ft
 • rövid leírás az ingatlan tervezett hasznosításáról, használatáról;
 • igazolás, nyilatkozat pályázati biztosíték befizetéséről (utalási bizonylat).

A pályázatok elbírálásának határideje: 2024. április 30. (kedd)

A pályázat elbírálása során alkalmazott bírálati szempont: a legmagasabb összeget tartalmazó ajánlat.

A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: 90 nap.

Pályázati ajánlat érvényes abban az esetben, ha:

 • pályázó a pályázati dokumentációt megadott határidőre zárt borítékban nyújtotta be a nyilvános pályázati felhívásnak megfelelően,
 • a benyújtott pályázat tartalmazza a felhívásban szereplő összes dokumentációt (egy esetben lehetőség nyílik hiánypótlásra hiánypótlási felhívás alapján),
 • olyan ajánlattevő/pályázó nyújtotta be, aki az Önkormányzattal szembeni korábbi fizetési kötelezettségét teljesítette.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) számú rendelet IV. fejezet 38. § (2) bekezdése alapján „A kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve az ajánlatok elbírálását követően, a nem nyertes ajánlattevők részére köteles nyolc napon belül visszafizetni. A visszafizetési határidőt a visszavonásról szóló hirdetmény közzétételének, illetve az eredmény vagy eredménytelenség kihirdetésének napjától kell számítani.”

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy

 • szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérhet, illetőleg kérdést intézhet annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek megváltoztatását;
 • az ajánlatok értékelését követően tárgyalást tartson;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén jogosult a pályázat soron következő legelőnyösebb ajánlattevőjével szerződést kötni

Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül visszavonja. A pályázati eljárásra vonatkozó részletes szabályozást Szigetvár Város Képviselő-testületének 11/2011. (III.25.) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének 34-43 §-a tartalmazza, amely rendelet Szigetvár város honlapján (www.szigetvar.hu) teljes terjedelmében megtekinthető.

Eladással kapcsolatos felvilágosítást Marton-Fekete Csilla, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztályának osztályvezetője ad, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., tel.: 73/514-324.

Kelt: Szigetvár, 2024. március 28.

 

                                          Dr. Weszner Veronika                                                                          Dr. Vass Péter 

                                                    jegyző                                                                                       polgármester

 

Nyilvános pályázati felhívás ITT letölthető! 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!