Pályázati felhívás ingatlan használatba adására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
 
Szigetvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja használatba adni 2019. február 1-től kezdődően határozatlan időtartamra a Szigetvár, belterület 1372 hrsz. alatti kivett vízmű megnevezésű 291 m2 területű ingatlan 35-35 m2-es részét.
 
Területi elhelyezkedés, megközelíthetőség:
 
Az ingatlan a település délnyugati részén helyezkedik el, csekély forgalommal terhelt, burkolt utca mentén. Infrastrukturális ellátottsága jó. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet, illetve annak 2. számú melléklete alapján a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képezi, mely területen jelenleg a II. számú, használaton kívüli kút található. A Baranya-Víz Zrt., mint helyi víz és szennyvíz hálózat üzemeltető szervezet állásfoglalása értelmében a kút felújítása nem gazdaságos, szakszerű eltömedékelése válik szükségessé, amely tevékenység engedélyköteles, illetve a kút eltömedékelése is jelentős költséggel jár. Az érintett ingatlan közvetlenül határos a Szigetvár, belterület 1373 hrsz. – Kárpátok útja 30. szám –, illetve belterület 1374 hrsz. – Kárpátok útja 28. szám – alatti ingatlanokkal. A megnevezett két ingatlan közvetlen közterülettel, közúttal – Szigetvár, belterület 1360 hrsz., Kárpátok útja – való kapcsolata nem biztosított.
 
A terület nagysága: 291 m2, melyből használatba adásra szánt terület nagysága 2x35m2.
 
 
Az ingatlan rendeltetése, beépítettsége:
 
A telek természetes aljnövényzetű, körbekerített – jelenleg a Baranya-Víz Zrt. üzemeltetésébe átadott, használaton kívüli, II. számú kút, illetve a gépház található rajta.
 
Az ingatlanrész használati díja: A pályázati felhívás mellékletét képező térképmásolat alapján A1, illetve A2 jelű terület használatba adására nyílik lehetőség, amely használatba adást követően a Kárpátok útja 28., illetve 30. számú ingatlan közút közterületről való közvetlen megközelítésére nyílik lehetőség. Az A1, illetve A2 jelű területek nagysága kb. 35 m2 azzal, hogy egy 4 m széles sávban nyílik lehetősége használatba vevőnek a területrész igénybevételére. A területrészek igénybevétele abban a formában történhet meg, ha a pályázó vállalja a területrész körbekerítését úgy, hogy az érintett víziközmű műtárgyak körbekerítése a Baranya-Víz Zrt-vel, mint jelenlegi üzemeltetővel történő egyeztetést követően a szükséges védőtávolságok megtartása mellett történjen meg. Az így leválasztott A1, illetve A2 jelű terület igénybevételére addig van lehetőség, míg tulajdonos Önkormányzat pályázót nem értesíti a terület további más célú hasznosításáról. A terület használati díja tehát az A1, illetve A2 jelű terület pályázó általi igénybevételéhez szükséges körbekerítési, területrendezési munkálatok elvégzése. Egy pályázónak csak az egyik területrész, vagy A1 megjelölésű vagy A2 megjelölésű terület igénybevételére vonatkozó pályázat benyújtására van lehetősége.
 
Pályázat beadásának határideje: 2019. január 21. (hétfő) 10.00 órára beérkezőleg.
 
Pályázat beadásának helye: Szigetvár Város Önkormányzata
                                               7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.  
 
Pályázat beadásának módja: postai úton (ajánlott küldemény formájában), vagy személyesen benyújtva zárt borítékban.
 
A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2019. január 21. (hétfő) 11.00 óra, Szigetvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem (7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.). A pályázatok bontása nyilvánosan történik.
 
Pályázatnak tartalmaznia kell:
 • pályázó nevét, címét,
 • nyilatkozat a pályázati feltételek vállalásáról (pl. pályázó vállalja, hogy saját költségén az A1, illetve A2 megnevezésű területrészt a Baranya-Víz Zrt-vel történő egyeztetést követően körbekeríti, a területrész tereprendezését elvégzi).
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. január 31. (csütörtök)
 
A pályázó ajánlati kötöttségének időtartama: 90 nap.
 
Szigetvár Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy
 • szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevőtől írásban felvilágosítást kérhet, illetőleg kérdést intézhet annak rögzítésével, hogy az ajánlattevő írásbeli válasza nem eredményezheti az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeinek megváltoztatását;
 • az ajánlatok értékelését követően tárgyalást tartson;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a vele történő szerződéskötés meghiúsulása esetén jogosult a pályázat soron következő legelőnyösebb ajánlattevőjével szerződést kötni;
 • a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja;
 • szükség esetén az ajánlatok bontását követően az ajánlattevő(ke)t hiánypótlásra szólíthatja fel.
 
Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha:
 • azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
 • pályázat nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek.
 
 
Szigetvár Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa vagy pályázati felhívását - az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártáig - jogkövetkezmények nélkül visszavonja.
 
A használatba adással kapcsolatos felvilágosítást a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Műszaki Osztály vezetője, Marton-Fekete Csilla ad, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1., tel.: 06-73/514-324.
 
Az ajánlattételi határidőn belül lehetőség nyílik az érintett terület megtekintésére azzal, hogy a helyszíni bejárást megelőzően, annak időpontjára vonatkozóan egyeztetés szükséges Marton-Fekete Csilla osztályvezetővel a fentebb rögzített elérhetőségen.
 
Mellékletek:
 • térképmásolat,
 • tulajdoni lap másolat.
 
 
Szigetvár, 2018. december 20.
 
 
 
 
Csökliné Dr. Valler Mária                                                                                Dr. Vass Péter 
              jegyző                                                                                                  polgármester
 

 

 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!