PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „ESÉLY OTTHON- ÉDES OTTHON” PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „ESÉLY OTTHON- ÉDES OTTHON”

PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

1. A pályázat célja

Szigetvár Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „Esély Otthon- Édes Otthon” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 18/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel, szakképesítéssel rendelkező fiatal szakemberek városba történő letelepedésének támogatására.

2. A pályázaton elnyerhető támogatás

Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 20 hónapon keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak. A lakhatási támogatással bútorozott, informatikai és műszaki cikkekkel felszerelt lakások nyerhetők el az alábbi megoszlásban:

1 db lakás: Szigetvár Kossuth tér 10. szám alatt bruttó 86,7 m² /ebből 53,15 m² hasznos/ alapterületű

komfortfokozat: összkomfortos

szobák száma: 2 szoba

4 db lakás: Szigetvár, Kossuth tér 15. szám alatti lakás

  • 1 db bruttó 61,52 m² (nettó 51,99 m²), 2 szoba
  • 1 db: bruttó 61,23 m² (nettó 50,64 m²), 3 szoba
  • 1 db bruttó 73,72 m² (nettó 59 m²), 2 szoba
  • 1 db bruttó 75,98 m² (nettó 64,07 m²), 2 szoba

komfortfokozat: valamennyi lakás összkomfortos

3 db lakás: Szigetvár, Vár utca 3.

  • 1 db bruttó 56,21 m² (nettó 46,17 m²), 1 szoba
  • 1 db bruttó 65,44 m² (nettó 53,11 m²), 2 szoba
  • 1 db bruttó 54,23 m² (nettó 42,14 m²), 1 szoba

komfortfokozat:összkomfortos

A támogatási rendszer részletes szabályai az önkormányzati rendeletben kerültek rögzítésre.

3. Pályázók köre, támogatási feltételek

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a 18-35 év közötti fiatal nyújthat be pályázatot, aki résztvevőként regisztrált az „Esély Otthon – Édes Otthon” projektbe, és akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de nem töltötte be a 35 évet. Előnyt élveznek azok a fiatalok, akik a 30. életévüket nem töltötték még be.

b) Szigetváron lakcímmel rendelkezik, és életvitel szerűen Szigetváron él, vagy Szigetvárra kíván költözni.

c) Szigetvár város közigazgatási területén működő munkáltatónál munkaviszonnyal rendelkezik vagy vállalkozóként dolgozik, vagy munkát kíván vállalni. Munkavállalási szándék esetén Szigetvár város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató szándéknyilatkozatával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja kérelmét.

A lakhatási lehetőség igénybevételének további feltétele, hogy a beköltöző fiatal, és a vele költöző célcsoporttag részt vegyen a projekt valamely meghatározott tevékenységében (kommunikációs tréning, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, csoportos karrier coaching, vállalkozói ismeretek képzés, karrier klub).

A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a települési önkormányzatnál, valamint az „Esély-Otthon-Édes Otthon” projekt konzorciumi partnereinél (Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, Kisváros Nonprofit Kft.) vezető tisztségviselő, az önkormányzati képviselőtestület tagja, valamint a fentiekkel a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói viszonyban áll, továbbá akinek tulajdonában lakóingatlan van.

4. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 24.

A pályázatot 1 eredeti példányban a Szigetvári Polgármesteri Hivatal, 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. szám alatti címre kell megküldeni vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán (Szigetvár, Zrínyi tér 1. I. emelet).

A borítékon fel kell tüntetni: „Esély Otthon- Édes Otthon” lakhatási támogatás pályázat. /Hiányos pályázat benyújtása esetén hiánypótlási lehetőséget biztosítunk./

 

6. Egyéb információk

A támogatás elbírálásáról a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság előzetes véleményét követően a képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.  A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Abban az esetben, ha több igénylő azonos pontszámot ér el, a képviselő-testület döntése alapján a rendeletben meghatározott előnyben részesítendő szakképesítések valamelyikével rendelkező pályázó kerül kiválasztásra.

A képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

A pályázatról bővebb tájékoztatás Szigetvár Város Önkormányzat és konzorciumi partnerek honlapján, “Esély Otthon- Édes Otthon” pályázat Facebook elérhetőségén, vagy a 20/4023366 és a 20/2485813-as telefonszámokon.

 

Csatolandó dokumentumok:

- Pályázati adatlap

- Részletes önéletrajz

- Iskolai végzettséget tanúsító oklevél, vagy a tanulmányok folytatásáról szóló az oktatási intézmény által kiállított igazolás

- Szigetvári székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés vagy ezek megkötésére irányuló szándéknyilatkozat, vagy magánvállalkozó esetén a NAV által kiadott vállalkozói igazolványt helyettesítő igazolás.

- A pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata

- Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozat

- Nyilatkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról

- Nyilatkozat együtt költözni szándékozó személyekről

- Nyilatkozat Szigetváron végezni kívánt önkéntes munkáról

- Házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat

A pályázóval együtt költöző házastárs vagy bejegyzett élettárs vagy pár esetében a fentebb felsorolt dokumentumokat is kérjük csatolni!

Szigetvár, 2020.07.13.

 

                                                                                                 Dr. Vass Péter s.k. 

                                                                                                   polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00022 „ESÉLY OTTHON- ÉDES OTTHON” PÁLYÁZAT KERETÉBEN NYÚJTANDÓ LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA

Pályázati adatlap

    Jövedelmi és vagyoni körülményekre vonatkozó nyilatkozatok

  NYILATKOZAT - önkéntes munkáról a lakhatási támogatáshoz

Nyilatkozat hozzátartozói viszonyról, illetve lakóingatlan tulajdonról

Szándéknyilatkozat - Együtt költözni kívánt személyekről

 

 

 

< Vissza a hírekhez

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Hírek, információk és események!